.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

برنامه حضور همکاران مشاور در مرکز مشاوره

برنامه حضور همکاران مشاور در مرکز مشاوره

تاریخ: 1399/02/01 - 23:51


برنامه حضور همکاران مشاور در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد زنجان

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

روز حضور

ساعت حضور

خانم سیده فائزه احمدی قلعه

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

از شنبه تا چهارشنبه 

8-13

 

     

 

 

 

 

 

کارشناس مرکز مشاوره : سیده فائزه احمدی قلعه