.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

اعضای کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان

اعضای کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان

تاریخ: 1394/07/16 - 00:43


- جناب آقای دکترعلیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، رئیس کمیته

- جناب آقای دکتر احمد نقیلو، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان، نائب رئیس کمیته

- جناب آقای مهندس سجاد نباتچیان، عضو صنعت و کمیته، رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان

- جناب آقای دکتر وحید منفرد، رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

- جناب آقای دکتر علی شکوهی، مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، دبیر کمیته

- جناب آقای دکتر حسین محمدی، رئیس دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

- جناب آقای دکتر شهریار باقری، مدیر و کارشناس حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان