.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه کارشناسی کامپیوتر

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر

تاریخ: 1392/11/06 - 17:04


     

جناب آقای مهندس مهدی بازرگانی

داخلی : 2418

تلفن تماس : 4265003

ایمیل : mbzirn@gmail.com