.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

اطلاعیه فراخوان 952

اطلاعیه زمان ثبت نام شانزدهمین آگهی فراخوان (952) هیأت اجرایی جذب استان زنجان

تاریخ: 1394/04/06 - 19:59


آگهی فراخوان عمومی (952)جذب هیأت علمی رشته های غیر علوم پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به رشد تحصیلات تکمیلی و در راستاي افزایش کیفیت واصلاح هرم هیات علمی در بهمن ماه سال جاري اقدام به درج اعلام نیاز درفراخوان جذب هیات علمی نموده است .لذا متقاضیان جذب دانشگاه پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط می توانند از تاریخ95/11/20 لغایت 96/2/20 جهت ثبت نام در فراخوان از طریق آدرس jazb.iau.ir اقدام نمایند.بدیهی است ثبت نام در سامانه جذب حقی را براي استخدام متقاضیان ایجاد نمی کند وجذب پس از طی شدن فرایند آن )بررسی صلاحیت هاي علمی و عمومی وتایید هیات اجرایی جذب و سایر ضوابط و مقررات (امکانپذیر میباشد.

رعایت نکات زیر توسط متقاضیان محترم الزامی است:

1-    دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در قسمت "شرایط وضوابط ثبت نام در فراخوان 95

2-  ثبت نام در سامانه جذب و تشکیل پرونده حداکثر ظرف مدت 10روز پس از ثبت نام در هیات اجرایی جذب استان زنجان

3-گذراندن سایر مراحل استخدام در هیات اجرایی جذب استان زنجان

 

دبیر خانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان

 

 

.