.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

اعضاء دبیر خانه جذب استان

اعضاء دبیر خانه جذب استان

تاریخ: 1392/10/16 - 14:32


 

 

 

سیده سوسن رئوفی کلاچایه

رئیس دبیر خانه هیأت جذب استان

عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه و پزشکی

تلفن تماس:33460466-024

Email:sraufik@yahoo.com

 

              

 

شمسی عابدینی

کارشناس دبیر خانه جذب استان زنجان

 
ایمیل:sh_abedini82@yahoo.com

        تلفن:33460466-024