.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

اعضاء دبیر خانه جذب استان

اعضاء دبیر خانه جذب استان

تاریخ: 1392/10/16 - 23:19


 

                  

 

 

 

         دکتر حسین آریان

رئیس دبیر خانه هیأت جذب استان

عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی

تلفن تماس:33460466-024

شمسی عابدینی

کارشناس دبیر خانه جذب استان زنجان

تلفن تماس:  02433460466