.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

کمیته های تخصصی

کمیته های تخصصی علمی

تاریخ: 1392/09/25 - 12:31


 

ماده 7-کار گروه ها

 هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب ، کارگروه بررسی های علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

الف-کار گروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی ،تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ،از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و... )و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی ،کار گروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.

ترکیب اعضای هر کار گروه به شرح زیر خواهد بود.

1-رئیس دانشکده ذیربط

2-مدیر گروه آموزشی ذیربط

3-دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب

4-یک نفراز اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی مؤسسه باشد.

تبصره 1 :در مؤسسات پزوهشی و پزوهشکده ها حسب مورد رئیس بخش مربوطه عضو گار گروه خواهد بود.

تبصره 2 :در صورت نیازبا تشخیص هیأت اجرایی جذب برخی از اعضاء هیأت علمی موضوع بند 3 می توانند از خارج مؤسسه انتخاب گردند.

اعضای هر کار گروه با نظر و تصویب هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت 2 سال منصوب میشوند.

اعضای کار گروه پس از بررسی های لازم ، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرمهای مر بوطه تکمیل نموده و آنها را توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود.

تبصره 3 : ترکیب کارگروه ها بررسی توانایی علمی در مؤسسات پزوهشی و مؤسسات آموزش عالی و پزوهشی غیر دولتی غیر انتفاعی حسب مورد با صلاحدید رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد.

ب-کار گروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق التدریس ،استخدام پیمانی ،تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ،از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ،طرح سربازی و ...)و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی ،کار گروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد.

1-نماینده رئیس مؤسسه

2-نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

3-سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت 3 سال منصوب میشوند.

تبصره 1:مسئول کار گروه بررسی صلاحیت عمومی بدون حق رأی بنا به تشخیص رئیس هیأت در جلسات می تواند شرکت کند.

تبصره 2:بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت در هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاهها توسط معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها انجام می گیرد.