.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

امور جاری

امور جاری

تاریخ: 1392/09/25 - 12:33


اهم فعاليت‌هاي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان زنجان

-   پاسخگويي به متقاضيان ارتقاء مرتبه علمي، تبديل وضعيت استخدامي، عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و حق‌التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي و بررسي درخواست‌هاي ايشان.

-       اعلام فراخوان عمومی جذب هيأت علمي؛

-   دريافت تقاضاي همكاری، تشكيل، بررسي، تكميل و ارسال پرونده‌هاي متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و طرح سربازي و برگزاري جلسات هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان زنجان؛

-   دريافت تقاضاي همكاري متقاضيان حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي و بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي ايشان در كارگروه‌هاي بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي و صدور تأييديه؛

-   همکاری در برگزاري جلسات كارگروه بررسي صلاحيت عمومي جهت متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي، ارتقاي مرتبه علمي، ارتقاء سطح علمي مربيان، طرح سربازي و حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي،

-   دريافت تقاضاهاي ارتقاي سطح علمي مربيان در جهت اصلاح هرم هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، بررسي، تكميل پرونده و ارسال تقاضاهاي مذكور؛

-   بررسي درخواست‌هاي ارتقاي مرتبه علمي، تبديل وضعيت استخدامي و ترفيع اعضاي هيأت علمي واحدها و مراكز دانشگاهي استان و برگزاري جلسات كميته منتخب استان زنجان؛

-   دريافت مدارك فعاليت‌هاي فرهنگي متقاضيان ارتقاء مرتبه علمي، دریافت مدارک و هماهنگی باكميسيون تخصصي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي استان زنجان؛

-   صدور و تمديد احكام اعضاي كارگروه‌هاي بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت هيأت علمي، بورسيه تحصيلي و حق التدريس واحدها و مراكز دانشگاهي؛

-   انجام امور مالي مرتبط با كارگروه‌هاي علمي و عمومي، كميته منتخب استان و اعضاي ذيفن بررسي درخواست‌هاي ارتقاي مرتبه علمي.