.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

رئیس آموزش و امور دانشجویی

رئیس آموزش و امور دانشجویی دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تاریخ: 1392/09/25 - 13:43


 

جناب آقای حسن احمدی

داخلی :2407

تلفن : 4270280

h_ahmadi55@yahoo.com