.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

فرایند جذب

فرایند جذب

تاریخ: 1392/09/25 - 14:16


فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي

فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي به شرح زير مي‌باشد.

1 :اعلام فراخوان عمومي جذب اعضاي هيأت علمي و راتبه تحصيلي

فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي دوبار در سال از طريق وب سایت جذب دانشگاه آزاد اسلامی صورت مي‌گيرد و به مدت 60 روز فعال می باشد که متقاضیان می‌توانند در این مدت به صورت الکترونیکی ثبت نام اولیه را انجام دهند.

 

2 :بعد از اتمام زمان فراخوان متقاضیان ظرف مدت 1 هفته به واحدها / مراکز دانشگاهی مورد نظر جهت تکمیل پرونده مراجعه می نمایند. واحدها/مراکز آموزشی نیز براي افراد واجد شرايط پرونده تشكيل داده و نسبت به ارسال پاسخ براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده‌اند، اقدام خواهد نمود. سپس  كليه درخواستهاي متقاضیان واجد شرایط را  به دبیرخانه هيأت اجرايي جذب استان ارسال می نمایند.

3 : دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضيان واجد شرايط همزمان پرونده آنان را مطابق فراخوان و  بنا تشخيص هيأت اجرائي جذب به كارگروه‌ بررسي توانائي‌ علمي برای متقاضیان جذب و کمیته تخصصي بورس استانی برای متقاضیان راتبه تحصیلی؛ كارگروه‌ صلاحيت عمومي و در مورد دروس معارف اسلامي به معاونت امور اساتيد معارف اسلامي ارسال مي‌نمايد.

4  :كارگروه بررسي توانائي علمي، کمیته تخصصي بورس استانی و كارگروه  صلاحيت عمومي با تشكيل جلسه و دعوت از افراد تعيين شده نسبت به بررسي پرونده متقاضيان اقدام نموده و نتيجه بررسي های خودرا به همراه امتيازات مكتسبه از فرم های مربوطه، به هيأت اجرائي استان ارسال مي‌نمايند.

تبصره:در رابطه با استخدام اعضای گروه معارف اسلامی دبیرخانه هیات اجرایی استان موظف است توانایی علمی و صلاحیت عمومی را از دفتر امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استعلام نموده و به هیات اجرایی جذب استان ارسال نمایند.

5 :دبیرخانه هيأت اجرايي جذب به تعداد دو برابر نیاز واحد پرونده متقاضيان اصلح را كه مورد تأييد اوليه هيأت اجرايي جذب قرار گرفته است را مطابق فرم مربوطه از طريق پست و یا پست الكترونيك به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال مي‌نماید.

6 : دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ظرف 45 روز پرونده متقاضیان را مطابق با نوع در خواست در شورای مرکزی جذب یا شورای مرکزی بورس بررسی نموده وحداكثر به تعداد نیاز واحدها، از بین متقاضیان افراد اصلح را انتخاب و پرونده آنان به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم ارسال نماید.

7 :هيأت مركزي جذب نتیجه نهایی بررسی را به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده و این دفتر نتیجه را به هیأت های اجرایی استان و واحدها / مراکز دانشگاهي، جهت اعلام به متقاضی و اقدامات مقتضي ابلاغ نمايد.

 لازم به توضیح است در صورت مخالفت با جذب متقاضی در هریک از مراحل فوق الذکر روند استخدام متوقف خواهد شد.

 

 

فلوچارت تکمیل و ارسال پرونده در دبیر خانه هیأت اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان

 

ثبت نام متقاضی بر اساس فراخوان جذب در سایت جذب دانشگاه آزاد اسلامی

(http://jazb.iau.ir)

 

بررسی اولیه و کنترل مدارک در واحد

 

 

 

 

 ارسال پرونده الکترونیکی از واحدهای تابعه استان

                                                                                                                                                

ورود به کارتابل دبیر خانه هیأت اجرایی جذب استان

 

 

 

 

بررسی پرونده الکترونیکیدر دبیر خانه جذب استان

              

دعوت به مصاحبه علمی متقاضیان واجد شرایط

 

اعلام نتایج مصاحبه به ریاست یا دبیرهیأت اجرایی استان واخذ مجوز در خصوص اولویت بندی نتایج مصاحبه

  

اعلام به واحد دانشگاهی متقاضی و اداره گزینش دانشگاه در خصوص پرونده سازی فیزیکی و استعلامات مربوط به افراد انتخاب شده

 

پیگیری استعلامات واقدامات گزینشی و حراستی با هماهنگی حوزه گزینش

 

برگزاری جلسه صلاحیت عمومی ودعوت از متقاضیان واجد شرایط انتخاب شده

 

برگزاری جلسه جهت اخذ رای نهایی در هیأت اجرایی جذب استان

 

تکمیل مدارک متقاضیان واجد شرایط

                                                                                                           

ارسال مدارک به سازمان مرکزی و وزارت علوم

 

اعلام نتیجه به هیأت اجرایی استان

 

اعلام به واحد ها و مراکز

 

اعلام نتیجه به متقاضی توسط واحد و مراکز