.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

ایین نامه ارتقاء

ایین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی

تاریخ: 1392/09/25 - 09:03


 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

آئين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت ‌علمي مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي مصوبه جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي

 

كليات

    ترديدي نيست كه امروزه رقابت بين كشورها براي كسب جايگاه برتر فرهنگي- سياسي و مآلاً تصاحب سهم اقتصادي بيشتر نسبت به يكديگر در مناسبات متكثر، متنوع و پرشتاب جهاني، آنان را ناگزير به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي از طريق بسط و توسعه توان علمي و فناوري نموده است و درست به همين خاطر است كه در پهنه اين رقابت نفس‌گير، ايران‌اسلامي نيز به منظور بازيابي منزلت علمي شكوهمند و پرافتخار خويش در عرصه جهاني، چاره‌اي جز مصروف داشتن تمامي امكانات، ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود و به ويژه موهبت‌هاي الهي هوش و استعداد ذاتي و كم‌نظير انديشمندان و نخبگان خود در فتح قله‌هاي ترقي و شكستن مرزهاي دانش ندارد. درچنين شرايطي نقش بي‌بديل اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، حوزه‌هاي علميه و ديگر مراكز فرهنگي در نيل به اين آرمان مقدس را نمي توان و نبايد از نظر دور داشت. آرماني كه تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ريزي جامع و همسو با سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم آنان در راستاي پويايي و حفظ سطح مطلوب علمي- فرهنگي امكان‌پذير مي‌باشد.

    گفتني است قطع نظر از اهميت و ضرورت اتخاذ چنين رويكردي كه به خودي خود از قابليت بسترسازي در امر توسعه پايدار و همه جانبه برخوردار بوده است، نفس احساس نياز به بازنگري اساسي در نظام ارتقا مرتبه اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي انگيزه‌اي در خور و عزمي جدي را طلب مي‌كرد تا تدوين آئين‌نامه‌اي مشحون از جهت‌گيري‌ها و هدايت بهينه فعاليت‌هاي اعضاي هيأت‌علمي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان يك نياز بنيادين جامعه دانشگاهي كشور، مورد توجه قرار گيرد. در تدوين اين آئين‌نامه دستيابي به اهداف مهم زير مورد تأكيد و توجه بوده است:

1-     حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ‌اسلامي و توان علمي(آموزشي، پژوهشي و فناوري)دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كشور

2-     تأمين نيازهاي علمي و فناوري كشور در جهت حفظ و ارتقاي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ، اقتصاد، تجارت، صنعت و كشاورزي

3-     تربيت و آموزش نيروي انساني مورد نياز كشور براساس اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي وآمايش سرزميني

 

4-     اصلاح و تغيير بنيادين در نظام ارزشيابي اعضاي هيأت‌علمي براساس اصول زير:

الف. تأكيد بر تزكيه و تربيت قبل از تعليم در نظام آموزش عالي كشور و در راستاي تحقق دانشگاه انسان‌ساز و تمدن‌ساز و تكريم جايگاه علم و عالم

ب. ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت نظم و انضباط در محيط آموزشي در جهت تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و متخصص

ج. تقويت و توسعه امر تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش‌هاي بنيادين، كاربردي و توسعه‌اي كه در راستاي تأمين نيازهاي علمي، فناوري و صنعتي كشور، با نگاهي آينده پژوهانه تنظيم شده باشد.

د. حمايت و تقدير از تلاش‌هاي مديران و دلسوزان نظام علمي كشور كه با مشاركت در امور، به توسعه و گسترش نظام آموزش عالي كشور خدمت مي‌نمايند.

    در تدوين اين آئين‌نامه نه تنها غناي محتوايي محصول كار مورد نظر بوده بلكه از حيث شكلي نيز سعي بر آن بوده تا در قالبي نوين و سهل‌الوصول، تمامي فعاليت‌هاي قابل احصاء عضو هيأت‌علمي به طور شايسته دسته‌بندي گردد تا آنجا كه اعضاي هيأت‌علمي پيش از ارزشيابي بروني از سوي كميسيون‌هاي ذيربط، خود نيز به سادگي قادر به خود ارزيابي فعاليت‌هاي خويش باشند. در اين آئين‌نامه نظام ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت‌علمي(آموزشي و پژوهشي)در قالب چهار فعاليت فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي–اجرايي براساس مواد و بندهاي مندرج در جداول ذيل تبيين و تنظيم گرديده است.

اختصارات

اختصارات مورد استفاده در اين آئين‌نامه عبارتند از:‌

الف- وزارتين: وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ب- مؤسسه: هر يك از دانشگاه‌ها،‌ مراكز، مجتمع‌ها، دانشكده‌ها، مؤسسه‌هاي آموزش عالي و همچنين پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و به طور كلي مؤسسه‌هاي پژوهشي و فناوري كه به موجب مجوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين، فرهنگستان‌هاي تخصصي يا ساير مراجع ذيصلاح تأسيس شده باشند.

ج- آئين‌نامه: آئين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت‌علمي

بخش اول: مؤسسات آموزشي

ماده 1- فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه مؤيد آميختگي علم و اخلاق اسلامي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي منطبق با قانون اساسي و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در ميان خانواده دانشگاهيان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهيان را به عنوان عناصر سازنده و پيشرو در پي داشته باشد.


جدول شماره 1- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل­امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

تدوين كتاب، مقاله و توليد اثر بديع و ارزنده هنري با رويكرد اسلامي در حوزه‌هاي فرهنگي– تربيتي- اجتماعي

تا 4

 

 

 

2

تهيه و تدوين پيوست فرهنگي براي كليه فعاليت‌ها و همكاري مؤثر در اجراي امور فرهنگي بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي متخذه توسط شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

تا 3

 

 

3

ارائه مشاوره فرهنگي و يا همكاري مؤثر با تشكل‌هاي قانونمند دانشجويان و اعضاي هيأت‌علمي و طلاب و نهادهاي فرهنگي فعال در« مؤسسه» و يا حوزه علميه به منظور ترويج فعاليت در حوزه فرهنگ

تا 2

 

4

استاد مشاور فرهنگي با حكم معاون دانشجويي- فرهنگي« مؤسسه»

هر نيمسال 7/0 امتياز

5

5

 

 

 

 

 

مسئوليت‌پذيري در اصلاح و هدايت نگرش‌هاي مطلوب فرهنگي و مشاركت يا انجام فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي-اجتماعي و يا عناوين مشابه براي كليه اقشار دانشگاهي(دانشجويان، اساتيد و كاركنان)با كسب موافقت رسمي «مؤسسه» محل خدمت

1-5-1- برنامه‌ريزي و طراحي در امور فرهنگي- تربيتي- اجتماعي و علمي دانشجويي و اعضاي هيأت‌علمي يا طلاب و كاركنان

تا 2

 

1-5-2- مشاركت در اجراي امور فرهنگي- تربيتي- اجتماعي از جمله مشاركت فعالانه در تشكيل جلسات هم‌انديشي اساتيد و نشست و جلسات دانشجويي جهت تبيين مباحث و مشكلات و رفع شبهات اعتقادي و ...

1-5-3- ساير فعاليت‌هاي مرتبط(ارائه خدمات مشاوره‌اي علمي، فرهنگي- تربيتي- اجتماعي و آموزشي به دانشجويان و طلاب، حضور مستمر و تأثير‌گذار در مراكز دانشجويي اعم از كانون‌ها، مساجد، خوابگاه‌ها و ...) با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

6

استمرار در تقيد و پايبندي به ارزش‌هاي ديني، فرهنگي، ملي، انقلابي و صداقت و امانت‌داري با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

تا 10

10

5

7

كسب جوايز فرهنگي(در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، مسئوليت‌هاي فرهنگي و ...)

در هر مورد تا 2

8

 

8

طراحي و مشاركت فعالانه در برگزاري كرسي‌هاي نقد و نظريه‌پردازي با تائيد مرجع ذيصلاح

1 تا 2

6

 

9

شركت در كارگاه‌هاي دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي در زمينه فرهنگي- تربيتي- اجتماعي با ارائه گواهي معتبر(ماده«3» آئين‌نامه طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي مصوب جلسه 174 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي)

به ازاي هر 16 ساعت آموزش 2 امتياز

8

حداقل امتياز لازم از بند 6 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

5

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 9 (به استثناي بند 6)

تذكر: از تاريخ 1/1/92 حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي9 (به استثناي بند 6)  5 امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي 1 الي 9 از تاريخ مذكور 10 امتياز خواهد بود.

 

 

0

حداكثر امتياز قابل قبول از بندهاي 1 الي 9

 

30

 

 

 

تبصره 1: كميسيون تخصصي هيأت‌مميزه موضوع ماده «1» فوق الذكر:

    جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت‌علمي، در هر مؤسسه كميسيوني با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1-     رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه به عنوان رئيس كميسيون.

2-     معاون دانشجويي- فرهنگي و يا عناوين مشابه(معاون فرهنگي و ...) به عنوان دبير كميسيون.

3-     معاون آموزشي مؤسسه. 

4-     يك نفر عضو هيأت‌علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه.

5-     دبير شوراي هم انديشي اساتيد مؤسسه و در صورت عدم وجود شوراي مذكور، نماينده شوراي فرهنگي مؤسسه.

   تبصره 2:آئين‌نامه داخلي كميسيون شامل نحوه تشكيل جلسات، شيوه رأي‌گيري، تعيين حد نصاب اعضاي حاضر جهت تشكيلجلسات و رأي‌گيري و... در چارچوب مقررات و ضوابط كلي وزارتين، در اولين جلسه توسط اعضاي كميسيون تعيين مي‌شود.

 

ماده 2- فعاليت‌هاي آموزشي

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه وي مي‌بايست در جهت آموزش و تربيت دانشجويان، به نحوي روزآمد و مؤثر براي حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و انتقال مطلوب مفاهيم بكار گيرد.

 

جدول شماره 2- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي آموزشي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

 

1

رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي( تخصيص اوقات موظف تدريس در امور آموزشي و رعايت تقويم مصوب آموزشي و برنامه‌ريزي درسي و ... مؤسسه)

7/0

7

5

 

2

كيفيت تدريس

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط مدير گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضاي هيأت‌علمي عضو گروه (5 امتياز)

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط معاون آموزشي دانشكده (5 امتياز)

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانش‌آموختگان ممتاز (5 امتياز)

دانش‌آموخته ممتاز مي‌بايست علاوه بر شاخص‌هاي تعريف شده در هر مؤسسه، الزاماً داراي معدل بالاي 16 باشد.

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانشجويان (5 امتياز)

توضيح: امتيازات قابل اعطا برحسب طيف امتيازات اخذ شده از نتايج ارزيابي

 0 تا 99/4 امتياز: براي نتايج ارزيابي مابين 14 تا 99/18 (عدد مبنا ارزشيابي در مرتبه علمي مندرج در جدول شماره 5- نمره ارزشيابي)

6امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 19 تا 5/19

8امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 5/19 تا 20 (حداقل 6 امتياز شرط لازم در كسب عنوان سرآمدي آموزش)

تبصره–ضوابط مربوط به كسب عنوان سرآمدي آموزش به شرح مندرج در پيوست اين آئين‌نامه به صورت جداگانه به تائيد وزراي هر يك از وزارتين خواهد رسيد.

 

8

طبق جدول شماره 5

 

بند

 

موضوع

حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم

حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداکثر لازم در هر دوره ارتقا

 

3

كميت تدريس

-كميت تدريس براي دوره‌هاي كارداني 5/0 امتياز، كارشناسي 1 امتياز و كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي و دكتري يا دكتري تخصصي 25/1 امتياز مي‌باشد.

تبصره1- در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امتياز فوق براي مراتب علمي بالاتر از دكتري تخصصي تابع ضوابطي خواهد بود كه توسط آن وزارت تعيين خواهد گرديد.

توضيح: ‌اعضاي هيأت‌علمي قطع نظر از يكسان بودن يا متفاوت بودن عنوان واحدهاي درسي از امتياز مربوطه برخوردار خواهند شد.

تبصره 2- مؤسسه‌هايي كه هر كدام از مقاطع را ندارند مي‌توانند كل امتياز را از مقاطع ديگر كسب نمايند.

تبصره 3- حداكثر تا 20 درصد امتيازات اين بند را مي توان پس از كسب مجوز از مؤسسه محل خدمت از تدريس در ساير مؤسسه‌ها به دست آورد.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

8

 

4

راهنمايي و مديريت پروژه كارشناسي و يا عناوين موضوعات مشابه مصوب (كارآموزي، كارورزي و ...) كه زمينه مهارت افزايي را در مقطع كارشناسي و يا سطح دو حوزه علميه فراهم مي‌نمايد.

تبصره–در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس ماده (1) بخش سوم اين آئين‌نامه عمل خواهد شد.

3/0

5

 

 

5

 

برخورداري از برجستگي يا شاخص بودن در امر آموزش نظير: دريافت لوح‌تقدير، نشان يا عناوين مشابه به تشخيص هيأت‌مميزه و يا كسب عنوان معلم برتر با تائيد مراجع رسمي جهت انجام فعاليت آموزشي

توضيح: استفاده از امتياز مربوطه در هر سطح فقط يكبار براي كل دوره ارتقا مجاز مي‌باشد. 

2-5-1- درسطح مؤسسه با تائيد رئيس مؤسسه/ دانشكده

 

5/.

1

 

2-5-2- در سطح دانشگاه با تائيد معاون آموزشي دانشگاه

1

2

 

2-5-3- در سطح ملي و     بين‌المللي با تائيد معاون آموزشي وزارت متبوع

2

4

 

 

 

6

 

 

 

تأليف يا تدوين كتب چاپي(بر مبناي تيراژ و نوبت چاپ) يا الكترونيكي كه به عنوان منبع آموزشي مورد استفاده قرارگيرد.

تبصره–در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس ماده (1) بخش سوم اين آئين‌نامه عمل خواهد شد.

2-6-1- كتاب در سطح ملي با تائيد شوراي برنامه‌ريزي وزارت متبوع

3

6

 

2-6-2- كتاب در سطح مؤسسه با تائيد شوراي انتشارات مؤسسه و شوراي برنامه‌ريزي مؤسسه يا گروه آموزشي

5/1

3

 

2-6-3- جزوه در سطح مؤسسه با تائيد شوراي انتشارات مؤسسه و شوراي برنامه‌ريزي مؤسسه يا گروه آموزشي

7/.

5/1

 

7

ارج نهادن به امور آموزشي و شاگردپروري با بهره‌گيري از روش‌هاي مطلوب تدريس و استفاده مناسب از روش‌هاي نوين آموزشي نظير: مشاوره آموزشي، برگزاري سمينارهاي آموزشي، اردوهاي آموزشي، كارگاه آموزشي و عناوين مشابه

5/.

2

 

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 7 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

20

 

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي7

 

40

 

 
 

 

    تبصره:كسب امتيازات ماده (2) براي مشاغل موضوع ماده (44) آئين‌نامه استخدامي هيأت‌علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي نيست. ساير مشاغلي كه با حكم هر يك از وزيران وزارتين به آن منصوب مي‌شوند در زمان تصدي، ‌فقط در سقف بار آموزشي موظف خود لازم است امتياز كسب نمايند.

 

ماده 3- فعاليت‌هاي پژوهشي- فناوري

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه ضمن برخورداري از ويژگي هدفمندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه حقايق يا ايجاد توانايي پياده‌سازي و بكارگيري يافته‌هاي علمي را داشته و در عمل قادر به رفع نياز جامعه و شكستن مرزهاي دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولويت‌هاي مصوب تحقيقاتي و فناورانه وزارتين باشد.

 

 جدول شماره 3- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي پژوهشي- فناوري اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه »

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

مقاله علمي- پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (...وISC) مورد تائيد وزارت متبوع (حداكثر تا 2 گواهي چاپ مقاله علمي- پژوهشي نيز قابل قبول مي‌باشد)

تبصره 1- امتياز مقاله‌هاي علمي- پژوهشي پراستناد و مقالات داغ به تائيد هيأت‌مميزه تا 5/1 برابر قابل افزايش است.

تبصره 2- امتياز مقالات مستخرج از طرح‌هاي پژوهشي محرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممكن نيست با تائيد كميته مميزي منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 2/1 برابر قابل افزايش است.

تبصره3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد پيوست مربوطه نسبت به امتيازدهي و تعيين حداقل‌هاي لازم در هر گروه از مجلات و تعيين اعتبار مقالات مرتبط اقدام خواهد نمود.

تبصره4- نحوه امتيازدهي به مقالاتي كه اعتبار آنها هنوز تائيد نشده است، به شرح مندرج در پيوست اين آئين‌نامه خواهد بود.

 

 

2 تا 7

 

 

 

 

طبق جدول شماره 5

 

2

مقاله علمي- مروري

1 تا 5

 

 

3

مقاله علمي- ترويجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره‌المعارف

1 تا 4

 

 

4

مقاله علمي كامل داوري شده در مجموعه مقالات يا مجلات همايش‌هاي علمي معتبر

1 تا 2

15

 

5

خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي معتبر

5/. تا 1

5

 

6

مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله/ پايان نامه

1

5

 

7

توليد دانش فني/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري‌سازي محصول يا فرآيند با تائيد مراجع ذيصلاح وزارتين متبوع

تا 20

 

 

8

گزارش‌هاي علمي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي آن يكي از معضلات كشور حل شده باشد و با تائيد دستگاه اجرايي سفارش دهنده/ اثر بديع و ارزنده هنري و تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تبصره- امتياز طرح‌هاي ملي كه حائز كسب رتبه در جشنواره‌هاي بين‌المللي معتبر شود و يا به عنوان طرح ملي برجسته در تأمين نيازهاي اساسي(در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي، دفاعي و صنعت و ...) يا تحريمي كشور به تائيد كميته مميزي منتخب وزير رسيده باشد تا 5/1 برابر قابل افزايش است.

 

3-8-1- مؤسسه

1 تا 4

 

طبق جدول شماره 5

 

3-8-2- استاني

يا منطقه اي

2 تا 7

3-8-3- ملي

3 تا 14

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

9

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تائيد علمي مراجع ذيصلاح وزارتين متبوع

تا 10

 

 

10

 

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي(گرنت) داخلي يا بين المللي

1 تا 2 (به ازاي هر ده ميليون تومان)

12

11

ساير فعاليت‌هاي فناوري(اختراعات و جشنواره) با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

2

5

 

12

 

تأليف يا تصنيف(كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود) با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تا 15 

 

طبق جدول شماره 5

 

تأليف مجموعه كتاب‌هايي همانند دائره‌المعارف و ... با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تا 30

 

 

13

ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت‌هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تائيد هيأت‌مميزه ذيربط

2

8

 

14

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 30 درصد در محتواي آن اصلاح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيأت‌مميزه ذيربط

3

9

15

ويرايش علمي كتاب با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

2

10

داوري مقالات علمي پژوهشي با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

1

5

16

تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تائيد كميسيون تخصصي هيأت‌مميزه ذيربط

10

20

17

 

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه‌اي يا سطح 3 حوزه‌(سقف براي پايان‌نامه‌هاي كاربردي با ضريب 5/1 برابر كه در جهت حل مشكلات كشور عمل نموده باشد)

3-17-1- استاد راهنما

5/2

20

3-17-2- استاد مشاور

1

راهنمايي و مشاوره رساله دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزه(سقف براي پايان‌نامه‌هاي كاربردي با ضريب 5/1 برابر كه در جهت حل مشكلات كشور عمل نموده باشد)

تبصره: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امتيازات اين بند در ماده (2) آموزشي محاسبه مي‌شود.

3-17-3-استاد راهنما

6

3-17-4- استاد مشاور

2

18

كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

ارائه دستاوردها و نتايج علمي و پژوهشي برگرفته از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در همايش‌ها و ميزگردهاي مراكز علمي، ملي و    بين‌المللي

 

تا 4

 

8

در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي و ساير حوزه‌هاي علوم با داوري مراجع ذيصلاح مورد تائيد وزارت متبوع

3-18-1- نقد علمي

 2 تا 7

 

3-18-2- نوآوري

2 تا 7

 

 

3-18-3- نظريه پردازي

 

5 تا 12

 

طبق

جدول شماره 5

19

كسب رتبه در جشنواره‌هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي

تا 5

10

 

20

ترجمه كتاب تخصصي با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

7

21

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 20 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

طبق

جدول شماره 5

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي 20

 

سقف ندارد

 

               
 

 

 

ماده 4- فعاليت‌هاي علمي- اجرايي

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه زمينه‌ساز تقويت و بسط بنيان‌هاي ديني و فرهنگي و تعميق مباني اعتقادي بوده و منجر به توسعه و گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوري و تأمين زير ساخت‌هاي مرتبط در اين حوزه‌ها مي‌گردد.

 

جدول شماره 4- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي علمي- اجرايي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه »

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

حضور فعال و تمام‌وقت در مؤسسه و مشاركت بر اساس تكاليف تعيين شده در آئين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير فعاليت‌هاي اجرايي محوله

1

8

5

2

تدوين كتاب(به شيوه گردآوري)

تا 5

10

 

3

تدوين مجموعه مقالات

تا 2

5

4

 

برپایی نمایشگاه‌های پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرايی برنامه‌های هنری

4-4-1- درسطح استاني

تا 1

4

4-4-2- درسطح ملي

تا 5/1

4-4-3- درسطح بين المللي

تا 2

5

طراحي و راه‌اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني، واحد پژوهشي(با شيو‌ه‌نامه‌هاي آموزشي و پژوهشي لازم براي تدريس و تحقيق)، كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه يا واحدهاي نيمه صنعتي

تا 3

6

6

ايجاد رشته‌هاي جديد و به خصوص رشته‌هاي ميان رشته‌اي و تقويت و گسترش تحصيلات تكميلي

1

4

7

مشاركت در طراحي، راه‌اندازي و برگزاري كارگاه‌هاي فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي و فناوري ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوط و با تائيد مراكز برگزار كننده

4-7-1- شركت

25/0

4

4-7-2- تدريس

5/0 تا 1

6

4-7-3- طراحي

8

توليد و گسترش برنامه‌هاي كارآفريني با تائيد معاون پژوهشي و فناوري وزارت متبوع

تا 3

9

9

همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، مؤسسه‌هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرك‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش بنيان

تا 4

12

10

ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي

5/. تا 1

(به ازاي هر ده دانشجو)

12

11

مدير مسئولي، سر دبيري، عضويت در هيأت تحريريه نشريه‌هاي علمي معتبر و رياست قطب‌هاي علمي رسمي كشور

تا 4

12

12

 

دبيري همايش‌ها                                                                  

4-12-1- همايش‌هاي علمي با تائيد شوراي پژوهشي مؤسسه

1

12

4-12-2- همايش‌هاي ملي و بين‌المللي با تائيد معاون پژوهشي و فناوري وزارت متبوع

2

13

طراحي سئوالات آزمون سراسري با تائيد سازمان سنجش و آموزش كشور/ مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي

هر 50 ساعت 1 امتياز

5

14

امتيازات ناشي از پذيرش مسئوليت قواي سه گانه مطابق جدول شماره 6

هر سال 4 تا 14

 

15

شركت در شوراها، كميته‌ها و هيأت‌هاي رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي عتف، ستاد وزارت، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و مراكز وابسته به وزارت، حوزه علميه و فرهنگستان‌ها كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.

 

هر سال تا 2

 

16

گزارش عملكرد مناسب فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي، عمراني ساليانه به تائيد مقام مافوق

2

10

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 16 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

10

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي 16

 

40

 

             
 

 

 

جدول شماره 5- حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

مرتبه قبل از ارتقا

مرتبه بعد از ارتقا

حداقل امتياز لازم از ماده 1

(فرهنگي، تربيتي و اجتماعي)

حداقل امتياز لازم ماده 2

( آموزشي)

حداقل امتياز لازم از ماده 3

(پژوهشي و فناوري)

حداقل امتياز لازم ماده 4

(علمي- اجرايي)

حداقل امتياز لازم از مجموع

مواد تعيين كننده (وتويي)  1 تا 4

حداقل امتياز كل از مجموع مواد 1 تا 4

بند6

مجموع بندها *

بند1

بند2

بند3

مجموع بندها

بند1

مجموع بندهاي 1، 8، 12  و  بند 3-18-3

مجموع بندها

بند 1

مجموع بندها

ارزش از 20

مربي آموزشيار

مربي

5

5

5

14

 8

20

1

3

3

 

 

10

30

5

10

65

90

مربي

استاديار

14

5

15

50

85

100

استاديار

دانشيار

15

5

15

55

90

110

دانشيار

استاد

16

5/7

5/22

60

95

120

*تذكر: از تاريخ 1/1/92 حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 9 (به استثناي بند 6) 5 امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي 1 الي 9 از تاريخ مذكور 10 امتياز خواهد بود.

 

امتياز مورد تائيد كميته منتخب ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز مورد تائيد كميسيون   تخصصي ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز مورد تائيد هيأت مميزه ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

 

جدول شماره 6- موضوع بند14 * ماده 4 بخش اول آئين‌نامه

بند4- 14

موضوع

امتياز

1

رؤساي قواي سه گانه

14

2

وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه‌قضائيه، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

12

 

3

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونان وزارت متبوع، مدير مركز مديريت حوزه علميه، اعضاي شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و رئيس جهاد دانشگاهي

 

10

4

ساير مسئولان مذكور در ماده 44 اصلاحي آئين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه تهران

10

 

5

رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري، رؤساي فرهنگستان‌ها، دبيران شوراهاي تخصصي و معاونين دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي،‌ معاونين ستادي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و معاونين رئيس جهاد دانشگاهي

 

 تا 10

6

مشاوران وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مشاوران معاونان«وزارتين متبوع»

تا 8 و تا 6

7

معاونان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي و پژوهشي، مسئولین دفاتر و رؤساي استاني نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و رؤساي پارك‌هاي علم و فناوري مستقل

تا 8

8

معاونان مرکز مدیریت حوزه‌علمیه، معاونان پارك‌هاي علم و فناوری مستقل، رؤساي پارک‌های علم و فناوری وابسته به دانشگاه‌ها و مدیران کل دفاتر و ادارات«وزارتین متبوع»

تا 7

 

9

رؤساي دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي مستقل، رؤساي مراكز رشد علم و فناوري، مديران عامل شركت‌هاي دانشگاهي، معاونان پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه‌ها و مديران حوزه ستادي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

 

تا 6

10

معاونان دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي مستقل وابسته به دانشكده‌ها

تا 5

11

معاونان مديران كل دفاتر و ادارات«وزارتين متبوع»، دبير كميسيون نشريات علمي كشور، دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي رسمي و دبير شوراي قطب‌هاي علمي كشور

تا 4

12

ساير سمت‌هايي كه طبق مقررات،‌ متصديان آنها بايد عضو هيأت‌علمي باشند نظير مديران گروه‌هاي آموزشي و يا پژوهشي و پست‌هاي ستاره‌دار در مجموعه پست‌هاي سازماني مصوب

تا 4

 

 

    *ميزان امتياز فعاليت‌هاي علمي- اجرايي بندهاي 5 تا 12 توسط مقام بالاتر(صادر كننده حكم انتصاب فرد)تعيين مي‌شود. همچنين امتياز فعاليت‌هاي علمي- اجرايي اعضاي هيأت‌علمي مشمول بندهاي مذكور كه در خارج از«مؤسسه»محل خدمت عضو هیأت‌علمي و«وزارت» فعاليت مي‌نمايند، در صورتي قابل احتساب است كه با موافقت رئيس«مؤسسه»متبوع انجام شده باشد.

بخش دوم: مؤسسات پژوهشي

ماده 1- فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه مؤيد آميختگي علم و اخلاق اسلامي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي منطبق با قانون اساسي و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در ميان خانواده دانشگاهيان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهيان را به عنوان عناصر سازنده و پيشرو در پي داشته باشد.

جدول شماره 1- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل­امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

تدوين كتاب، مقاله و توليد اثر بديع و ارزنده هنري با رويكرد اسلامي در حوزه‌هاي فرهنگي– تربيتي- اجتماعي

تا 4

 

 

 

2

تهيه و تدوين پيوست فرهنگي براي كليه فعاليت‌ها و همكاري مؤثر در اجراي امور فرهنگي بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي متخذه توسط شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

تا 3

 

 

3

ارائه مشاوره فرهنگي و يا همكاري مؤثر با تشكل‌هاي قانونمند دانشجويان يا عناوين مشابه و اعضاي هيأت‌علمي و طلاب و نهادهاي فرهنگي فعال در« مؤسسه»و يا حوزه علميه به منظور ترويج فعاليت در حوزه فرهنگ

تا 2

 

4

 

 

 

 

 

مسئوليت‌پذيري در اصلاح و هدايت نگرش‌هاي مطلوب فرهنگي و مشاركت يا انجام فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي-اجتماعي و يا عناوين مشابه براي كليه اقشار دانشگاهي(دانشجويان، اساتيد و كاركنان)با كسب موافقت رسمي «مؤسسه» محل خدمت

1-4-1- برنامه ريزي و طراحي در امور فرهنگي- تربيتي- اجتماعي- علمي و كارورزي يا عناوين مشابه دانشجويي و اعضاي هيأت‌علمي يا طلاب و كاركنان

تا 2

 

1-4-2- مشاركت در اجراي امور فرهنگي- تربيتي- اجتماعي از جمله مشاركت فعالانه در تشكيل جلسات هم‌انديشي اساتيد و نشست و جلسات دانشجويي يا عناوين مشابه جهت تبيين مباحث و مشكلات و رفع شبهات اعتقادي و ...

1-4-3- ساير فعاليت‌هاي مرتبط (ارائه خدمات مشاوره‌اي علمي، فرهنگي- تربيتي- اجتماعي و آموزشي به دانشجويان و طلاب، حضور مستمر و تأثير‌گذار در مراكز دانشجويي يا عناوين مشابه اعم از كانون‌ها، مساجد، خوابگاه‌ها و ...) با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

5

استمرار در تقيد و پايبندي به ارزش‌هاي ديني، فرهنگي، ملي، انقلابي و صداقت و امانت داري با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

تا 10

10

5

6

كسب جوايز فرهنگي(در زمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، مسئوليت‌هاي فرهنگي و ...)

در هر مورد تا 2

8

 

7

طراحي و مشاركت فعالانه در برگزاري كرسي‌هاي نقد و نظريه‌پردازي با تائيد مرجع ذيصلاح

1 تا 2

6

8

شركت در كارگاه‌هاي دانش‌افزايي و توانمند‌سازي اعضاي هيأت‌علمي در زمينه فرهنگي- تربيتي- اجتماعي با ارائه گواهي معتبر(ماده«3» آئين‌نامه طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت‌علمي مصوب جلسه 174 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي)

به ازاي هر 16 ساعت آموزش 2 امتياز

8

حداقل امتياز لازم از بند 5 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

5

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 8 (به استثناي بند 5)

تذكر: از تاريخ 1/1/92 حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي8 (به استثناي بند 5) 5 امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي 1 الي 8 از تاريخ مذكور 10 امتياز خواهد بود.

 

 

0

حداكثر امتياز قابل قبول از بندهاي 1 الي 8

 

30

 

 

 

تبصره 1: كميسيون تخصصي هيأت‌مميزه موضوع ماده «1» فوق الذكر:

    جهت بررسي و تعيين امتيازات فرهنگي- تربيتي- اجتماعي اعضاي هيأت‌علمي، در هر مؤسسه كميسيوني با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1-     رئيس مؤسسه به عنوان رئيس كميسيون.

2-     معاون اجرايي و يا عناوين مشابه به عنوان دبير كميسيون.

3-     معاون پژوهشي مؤسسه. 

4-     يك نفر عضو هيأت‌علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه.

5-     دبير شوراي هم انديشي اساتيد مؤسسه.

    تبصره 2: آئين‌نامه داخلي كميسيون شامل نحوه تشكيل جلسات، شيوه رأي‌گيري، تعيين حد نصاب اعضاي حاضر جهت تشكيل جلسات و رأي‌گيـري و ... در چـارچوب مقـررات و ضـوابط كـلي وزارتيـن، در اوليـن جـلسه توسط اعضـاي كـميسيون تعييـن مي شود.

 

ماده 2- فعاليت‌هاي آموزشي

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه وي مي‌بايست در جهت آموزش و تربيت دانشجويان، به نحوي    روز آمد و مؤثر براي حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و انتقال مطلوب مفاهيم بكار گيرد.

 

جدول شماره 2- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي آموزشي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

كيفيت تدريس

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط مدير گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضاي هيأت‌علمي عضو گروه (5 امتياز)

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط معاون آموزشي دانشكده (5 امتياز)

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانش آموختگان ممتاز (5 امتياز)

دانش آموخته ممتاز مي‌بايست علاوه بر شاخص‌هاي تعريف شده در هر مؤسسه، الزاماً داراي معدل بالاي 16 باشد.

- ارزيابي كيفيت تدريس توسط دانشجويان (5 امتياز)

توضيح: امتيازات قابل اعطا برحسب طيف امتيازات اخذ شده از نتايج ارزيابي

 0 تا 6 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 14 تا 20 (عدد مبنا ارزشيابي در مرتبه علمي مندرج در جدول شماره 5- نمره ارزشيابي)

 

4

طبق جدول شماره 5

2

كميت تدريس

كميت تدريس براي دوره‌هاي كارداني 5/0 امتياز، كارشناسي 1 امتياز و كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي و دكتري يا دكتري تخصصي 25/1 امتياز مي‌باشد.

تبصره- در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امتياز فوق براي مراتب علمي بالاتر از دكتري تخصصي تابع ضوابطي خواهد بود كه توسط آن وزارت تعيين خواهد گرديد.

3

15

 

بند

موضوع

 

حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم

حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداکثر لازم در هر دوره ارتقا

3

اهتمام ورزيدن در پرورش محقق، تعميق روح خودباوري دانشجويان در امر پژوهش و پيشبرد شبكه تحقيقاتي

تبصره- شيوه‌نامه مربوطه توسط وزارتين متبوع تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

در سطح ملي و       بين‌المللي با تائيد معاون پژوهشي وزارت مطبوع

تا 5

15

 

4

انتقال دانش يا فناوري در قالب كارگاه‌ها و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي با تائيد معاون پژوهشي مؤسسه

هر دوره 8 ساعته 5/. امتياز

10

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 4 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

 

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي4

 

15

 

           
 

 

    تبصره:كسب امتيازات ماده (2) براي مشاغل موضوع ماده (44) آئين‌نامه استخدامي هيأت‌علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي نيست. ساير مشاغلي كه با حكم هر يك از وزيران وزارتين به آن منصوب مي‌شوند در زمان تصدي، ‌فقط در سقف بار آموزشي موظف خود لازم است امتياز كسب نمايند.

 

ماده 3- فعاليت‌هاي پژوهشي- فناوري

    به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه ضمن برخورداري از ويژگي هدف‌مندي ساختار يافته، قابليت كشف و توسعه حقايق يا ايجاد توانائي پياده‌سازي و بكارگيري يافته‌هاي علمي را داشته و در عمل قادر به رفع نياز جامعه و شكستن مرزهاي دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولويت‌هاي مصوب تحقيقاتي و فناورانه وزارتين باشد.

 

 جدول شماره 3- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي پژوهشي- فناوري اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه »

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي مؤسسه و تخصيص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحيح امور محوله

1

8

6

2

مقاله علمي- پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي (...وISC) مورد تائيد وزارت متبوع (حداكثر تا 2 گواهي چاپ مقاله علمي- پژوهشي نيز قابل قبول مي‌باشد)

تبصره 1- امتياز مقاله‌هاي علمي- پژوهشي پراستناد و مقالات داغ به تائيد هيأت‌مميزه تا 5/1 برابر قابل افزايش است.

تبصره 2- امتياز مقالات مستخرج از طرح‌هاي پژوهشي محرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممكن نيست با تائيد كميته مميزي منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 2/1 برابر قابل افزايش است.

تبصره3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد پيوست مربوطه نسبت به امتيازدهي و تعيين حداقل‌هاي لازم در هر گروه از مجلات و تعيين اعتبار مقالات مرتبط اقدام خواهد نمود.

تبصره4- نحوه امتيازدهي به مقالاتي كه اعتبار آن‌ها هنوز تائيد نشده است، به شرح مندرج در پيوست اين آئين‌نامه خواهد بود.

 

 

2 تا 7

 

 

 

 

طبق جدول شماره 5

 

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

3

مقاله علمي- مروري

1 تا 5

 

طبق جدول شماره 5

4

مقاله علمي- ترويجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره‌المعارف

1 تا 4

 

 

5

مقاله علمي كامل داوري شده در مجموعه مقالات يا مجلات همايش‌هاي علمي معتبر

1 تا 2

15

 

6

خلاصه مقاله علمي در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي معتبر

5/. تا 1

5

7

مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله/ پايان نامه

1

5

8

توليد دانش فني/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند با تائيد مراجع ذيصلاح وزارتين متبوع

تا 20

 

9

گزارش‌هاي علمي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي آن يكي از معضلات كشور حل شده باشد و با تائيد دستگاه اجرايي سفارش دهنده/ اثر بديع و ارزنده هنري/ فعاليت‌هاي علمي- ميداني براي اكتشاف (باستان‌شناسي و معادن و ... ) منظم به گزارش‌نامه طرح علمي و تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تبصره- امتياز طرح‌هاي ملي كه حائز كسب رتبه در جشنواره‌هاي     بين‌المللي معتبر شود و يا به عنوان طرح ملي برجسته در تأمين نيازهاي اساسي(در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي، دفاعي و صنعت و ...) يا تحريمي كشور به تائيد كميته مميزي منتخب وزير رسيده باشد تا 5/1 برابر قابل افزايش است.

 

3-9-1- مؤسسه

 

1 تا 4

 

طبق جدول شماره 5

 

3-9-2- استاني

يا منطقه اي

2 تا 7

 

3-9-3- ملي

3 تا 14

10

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تائيد علمي مراجع ذيصلاح وزارتين متبوع

تا 10

 

 

11

 

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي(گرنت) داخلي يا بين‌المللي

 

1 تا 2 (به ازاي هر ده ميليون تومان)

12

12

 

ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليت‌هاي پژوهشي، فناوري و نوآوري با تائيد شوراي پژوهشي مؤسسه

 

3-12-1-مؤسسه

تا 5/0

12

3-12-2- استاني

يا منطقه اي

تا 5/1

3-12-3- ملي

تا 3

13

ساير فعاليت‌هاي فناوري(اختراعات و جشنواره) با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

2

5

 

14

تأليف يا تصنيف(كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود) با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تا 15 

 

طبق جدول شماره 5

 

تأليف مجموعه كتاب‌هايي همانند دائره‌المعارف و ... با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

تا 30

 

 

15

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 30 درصد در محتواي آن اصلاح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيأت‌مميزه ذيربط

3

9

 

16

ويرايش علمي كتاب با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

2

10

داوري مقالات علمي پژوهشي با تائيد نهايي هيأت‌مميزه ذيربط

1

5

17

تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تائيد كميسيون تخصصي هيأت‌مميزه ذيربط

10

20

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

18

 

 

 

 

راهنمايي يا مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي حاصل از واگذاري پروژه يا طرح‌پژوهشي در دست اجرا يا مصوب عضو هيأت‌علمي و يا        پايان‌نامه‌هايي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي پيشنهاد و يا حمايت      مي‌شوند به دانشجويان تحصيلات تكميلي

تبصره: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امتيازات اين بند در ماده«2»آموزشي محسوب مي‌شود.

3-18-1- پايان نامه كارشناسي ارشد، دكتري حرفه‌اي يا سطح 3 حوزه

5/2

20

 

3-18-2- استاد مشاور

1

3-18-3- پايان‌نامه دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزه

 

6

3-18-4- استاد مشاور

2

19

كرسي‌هاي نظريه پردازي

ارائه دستاوردها و نتايج علمي و پژوهشي برگرفته از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در همايش‌ها و ميزگردهاي مراكز علمي، ملي و بين‌المللي

 

تا 4

 

8

 

در حوزه علوم انساني و معارف اسلامي و ساير حوزه هاي علوم با داوري مراجع ذيصلاح مورد تائيد وزارت متبوع

3-19-1- نقد علمي

 2 تا 7

 

3-19-2- نوآوري

2 تا 7

 

3-19-3- نظريه پردازي

5 تا 12

 

طبق

جدول شماره 5

20

برخورداري از برجستگي يا شاخص بودن در امر پژوهش (نظير دريافت لوح‌تقدير، نشان يا عناوين مشابه)از مراجع رسمي جهت انجام فعاليت پژوهشي و به عنوان پژوهشگر برتر

 

توضيح: استفاده از امتياز مربوطه در هر سطح فقط يك‌بار براي كل دوره ارتقا مجاز مي‌باشد.

3- 20 –1- در سطح مؤسسه با تائيد معاون پژوهشي مؤسسه

 

تا 2

 

4

 

3- 20 –2 - در سطح ملي يا بين‌المللي با تائيد معاون پژوهشي وزارت متبوع

 

تا 4

 

8

21

كسب رتبه در جشنواره‌هاي ملي و بين‌المللي مرتبط با حوزه تخصصي و انتخاب پژوهشگر برتر و يا استاد نمونه كشوري

تا 5

10

22

ترجمه كتاب تخصصي با تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

7

21

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 22 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

طبق

جدول شماره 5

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي 22

 

سقف ندارد

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4- فعاليت‌هاي علمي- اجرايي

به مجموعه فعاليت‌هاي عضو هيأت‌علمي اطلاق مي‌گردد كه زمينه ساز تقويت و بسط بنيان‌هاي ديني و فرهنگي و تعميق مباني اعتقادي بوده و منجر به توسعه و گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوري و تأمين زير ساخت‌هاي مرتبط در اين حوزه‌ها مي‌گردد.

 

جدول شماره 4- امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت‌هاي علمي- اجرايي اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه »

بند

موضوع

حداكثر امتياز

در واحد كار يا ترم

حداكثر امتياز در هر موضوع

حداقل امتياز لازم در هر دوره ارتقا

1

حضور فعال و تمام‌وقت در مؤسسه و مشاركت بر اساس تكاليف تعيين شده در آئين‌نامه مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير فعاليت‌هاي اجرايي محوله

1

8

5

2

تدوين كتاب(به شيوه گردآوري)

تا 5

10

 

3

تدوين مجموعه مقالات

تا 2

5

4

 

برپایی نمایشگاه‌های پژوهشی، فناوری، هنری و مدیریت اجرايی برنامه‌های هنری

4-4-1- درسطح استاني

تا 1

4

4-4-2- درسطح ملي

تا 5/1

4-4-3- درسطح بين المللي

تا 2

5

طراحي و راه‌اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني، واحد پژوهشي(با شيوه‌نامه‌هاي آموزشي و پژوهشي لازم براي تدريس و تحقيق)، كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه يا واحدهاي نيمه صنعتي

تا 3

6

6

ايجاد رشته‌هاي جديد و به خصوص رشته‌هاي ميان رشته‌اي و تقويت و گسترش تحصيلات تكميلي

1

4

7

مشاركت در طراحي، راه‌اندازي و برگزاري كارگاه‌هاي فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي و فناوري ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوط و با تائيد مراكز برگزار كننده

4-7-1- شركت

25/0

4

4-7-2- تدريس

5/0 تا 1

6

4-7-3- طراحي

8

توليد و گسترش برنامه‌هاي كارآفريني با تائيد معاون پژوهشي و فناوري وزارت متبوع

تا 3

9

9

همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، مؤسسه‌هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرك‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش بنيان

تا 4

12

10

 

ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي

5/. تا 1

(به ازاي هر ده دانشجو)

12

11

مدير مسئولي، سردبيري، عضويت در هيأت تحريريه نشريه‌هاي علمي معتبر و رياست قطب‌هاي علمي رسمي كشور

تا 4

12

12

 

دبيري همايش‌ها                                                                  

4-12-1- همايش‌هاي علمي با تائيد شوراي پژوهشي مؤسسه

1

12

4-12-2- همايش‌هاي ملي و بين‌المللي با تائيد معاون پژوهشي و فناوري وزارت متبوع

2

13

طراحي سئوالات آزمون سراسري با تائيد سازمان سنجش و آموزش كشور/ مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي

هر 50 ساعت 1 امتياز

5

14

امتيازات ناشي از پذيرش مسئوليت قواي سه گانه مطابق جدول شماره 6

هر سال 4 تا 14

 

15

شركت در شوراها، كميته‌ها و هيأت‌هاي رسمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي عتف، ستاد وزارت، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و مراكز وابسته به وزارت، حوزه علميه و فرهنگستان‌ها كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.

 

هر سال تا 2

 

16

گزارش عملكرد مناسب فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي، عمراني ساليانه به تائيد مقام مافوق

2

10

حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 16 (مطابق جدول شماره 5)

 

 

10

حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 1 الي 16

 

40

 

             
 

 

جدول شماره 5- حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت‌علمي«مؤسسه»

مرتبه قبل از ارتقا

مرتبه بعد از ارتقا

حداقل امتياز لازم از ماده 1

(فرهنگي، تربيتي و اجتماعي)

                     ماده 2(آموزشي)

 

حداقل امتياز لازم از ماده 3

( پژوهشي و فناوري)

 

حداقل امتياز لازم از ماده 4

  (علمي- اجرايي)

    حداقل امتياز لازم از مجموع

    مواد تعيين كننده (وتويي)  1 تا 4

حداقل امتياز كل از مجموع مواد 1 تا 4

      بند 5

         مجموع بندها *

      بند 1

   ستون 1

بند 2

   ستون 2

  ستون 3

مجموع ستون‌ها

بند 1

مجموع بندها

   

ارزش از 20

                             بند 1

مجموع بندهاي 3 تا 6

مجموع بندهاي 2، 9، 14 و بند 3- 19- 3

مربي پژوهشيار

مربي

5

5

14

6

8

16

28

50

5

10

65

90

مربي

استاديار

14

6

12

12

32

50

65

100

استاديار

دانشيار

15

6

15

9

40

55

70

110

دانشيار

استاد

16

6

25

4

55

65

80

120

*تذكر: از تاريخ 1/1/92 حداقل امتياز لازم از بندهاي 1 الي 8 (به استثناي بند 5) 5 امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي 1 الي 8 از تاريخ مذكور 10 امتياز خواهد بود.

امتياز مورد تائيد كميته منتخب ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز مورد تائيد كميسيون تخصصي ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز مورد تائيد هيأت‌ مميزه ذيربط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
 

 

 

 

 

 

        

جدول شماره 6- موضوع بند14 * ماده 4 بخش دوم آئين‌نامه

بند4-14

موضوع

امتياز

1

رؤساي قواي سه گانه

15

2

وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه‌قضائيه، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

12

3

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان

10

4

معاونان وزارت متبوع، مدير مركز مديريت حوزه علميه، اعضاي شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و رئيس جهاد دانشگاهي

10

5

ساير مسئولان مذكور در ماده 44 اصلاحي آئين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت‌‌علمي دانشگاه تهران(سفرا، استانداران، رئيس سازمان صدا وسيما جمهوري اسلامي ايران و شهردار تهران)

10

6

رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري

 تا 10

7

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رؤساي فرهنگستان‌ها

تا 8

8

معاونان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌عالي و پژوهشي و رؤساي پارك‌هاي علم و فناوري مستقل

تا 8

 

 

9

دبيران شوراهاي تخصصي و معاونين دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونين ستادي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونين رئيس جهاد دانشگاهي، مشاورين وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسئولين دفاتر و رؤساي استاني نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونان مركز مديريت حوزه علميه، مديران كل دفاتر و ادارات«وزارتين متبوع»، معاونان پارك‌هاي علم و فناوري مستقل، رؤساي پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه‌ها و رؤساي دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي مستقل و رؤساي مراكز رشد علم و فناوري

 

 

تا 6

 

10

معاونان پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه‌ها، مديران حوزه ستادي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي، مستقل وابسته به مؤسسه و مديران عامل شركت‌هاي دانشگاهي

 

تا 5

11

مشاوران معاونان«وزارتين متبوع»سازمان، مديران كل دفاتر و ادارات«وزارتين متبوع»، دبير كميسيون نشريات علمي كشور، دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي رسمي و دبير شوراي قطب‌هاي علمي كشور

تا 4

12

ساير سمت‌هايي كه طبق مقررات،‌ متصديان آن‌ها بايد عضو هيأت‌‌علمي باشند نظير مديران گروه‌هاي آموزشي و يا پژوهشي و پست‌هاي ستاره‌دار در مجموعه پست‌هاي سازماني مصوب

تا 4

 

 

*ميزان امتياز فعاليت‌هاي علمي- اجرايي بندهاي 6 تا 12 توسط مقام بالاتر(صادر كننده حكم انتصاب فرد)تعيين مي‌شود.

*همچنين امتياز فعاليت‌هاي علمي- اجرايي اعضاي هيأت‌علمي مشمول بندهاي مذكور كه در خارج از«مؤسسه»محل خدمت عضو هيأت‌علمي و«وزارت»فعاليت مي‌نمايند درصورتي قابل احتساب است كه با موافقت رئيس«مؤسسه»متبوع انجام شده باشد.

 

 

 

بخش سوم: ساير مقررات

ماده1-ارزيابي كيفيت انجام فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي- اجتماعي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي اعضاي هيأت‌علمي مؤسسه جهت رسيدگي و اظهارنظر به درخواست متقاضيان ارتقا به مراتب مربي، استادياري، دانشياري و استادي و همچنين بررسي ركود علمي، احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمي- آزمايشي اعضاي هيأت علمي مؤسسه       بر اساس جداول اين آئين‌نامه توسط مراجع ذيصلاح انجام مي‌پذيرد. مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات و وظايف اين مراجع، شيوه‌نامه اجرايي و نيز ساير پيوست‌هاي اين آئين‌نامه پس از تصويب وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد ابلاغ مي‌شود.

ماده2- با ابلاغ اين آئين‌نامهكليه اعضاي هيأت‌علمي متقاضي ارتقا مرتبه، قطع نظر از اين كه پرونده آنان در تاريخ لازم‌الاجرا شدن آئين‌نامه در كميته منتخب و يا كميسيون تخصصي و يا هيأت‌مميزه ذيربط مورد طرح و بررسي قرار گرفته و يا در شرف ارسال پرونده به كميته‌ها و يا كميسيون‌ها و يا هيأت‌هاي ياد شده باشد، مي‌توانند با ارائه درخواست كتبي به كميته منتخب مربوطه، اعمال اين آئين‌نامه را در بررسي پرونده ارتقا مرتبه خويش تقاضا نمايند.

ماده3- اين آئين‌نامه در سه بخش مؤسسات آموزشي با 4 ماده و 15 تبصره، مؤسسات پژوهشي با 4 ماده و 11 تبصره و ساير مقررات با 3 ماده در جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است و براي كليه مؤسسه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به وزارتين، ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور از تاريخ 1/6/1390 لازم‌الاجرا مي‌باشد.