.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده

شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده

تاریخ: 1392/09/24 - 20:06


اعضای شورای آموزشی- پزوهشی دانشکده:

شورای آموزشی
جلسات شوراي آموزشي دانشكده علوم انسانی با هدف برنامه ريزي و هماهنگي اجرائي در امور آموزشي دانشكده كه بر طبق قوانين و آئين نامه ها به دانشكده محول شده و همچنين كارشناسي موضوعاتي كه لازم است در شوراي دانشكده مطرح شود تشكيل مي شود.
                       
وظايف و اختیارات آموزشی شورای دانشکده  :
الف) برنامه ریزی آموزشی
ب ) نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب مصوب
ج ) نظارت بر آئین نامه های آموزشی
د ) ارائه طرح های مناسب آموزشی کوتاه مدت و میان مدت

          ه) بررسی و ارزیابی کیفیت آموزشی دانشكده

          و) بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته ها و دوره های جدید در دانشكده                 

           ز) بررسی و تائید صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در دانشکده پس ازتایید گروه آموزشی ذیربط
      
شورای پژوهشی:

به منظور سياست گزاري و هدايت پژوهش در دانشكده در چهارچوب اساسنامه آن، شوراي پژوهش دانشكده علوم پايه و پزشكي براساس اين آئين نامه تشكيل و فعاليت مي نمايد.
 

وظايف و اختيارات پژوهشی شورای دانشکده:
1- تعيين هدف ها، سياست ها، برنامه ها و اولويت هاي پژوهشي در دانشكده.
2- بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي.
3- نظارت بر چگونگي انجام
طرح هاي پژوهشي و اتخاذ تدابير اصلاحي در صورت لزوم.
4-  تصويب
انتشارات علمي شامل كتاب و نشريات ادواري به صورت چاپي و غير چاپي.
5-  تصويب دستورالعمل هاي لازم براي انجام وظايف شورا