.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

ترکیب اعضاء

اعضای تشکیل دهنده هیأت اجرایی جذب استان

تاریخ: 1392/09/24 - 12:22


    1 -رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)

     3-سه تا پنح عضو هیأت علمی از همان مؤسسه

تبصره:دبیر هیأت اجرایی جذب که با حکم رئیس مؤسسه از بین اعضاء انتخاب خواهد شد.

 1-رئیس بزرگترین واحد استان (رئیس هیأت )

2-رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در بزرگترین واحد استان

3-سه تا پنج عضو هیأت علمی بنا به پیشنهاد رئیس بزرگترین واحد استان به هیأت مرکزی جذب وزارت مربوطه به منظور تأیید اولیه و تأیید نهایی هیأت عالی جذب و حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب ،دریافت تقاضای همکاری ،تشکیل پرونده ،پاسخگویی به متقاضیان و...توسط دبیر خانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد .رئیس هیأت اجرایی جذب موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل دبیر خانه با امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه اقدام نموده و سرپرست آن را که زیر نظر دبیرهیأت اجرایی جذب فعالیت می کند ،تعیین نماید.