.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

وظایف و اهداف

وظایف هیأت جذب

تاریخ: 1392/09/24 - 12:16


1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پزوهشی

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی ،پیمانی،رسمی آزمایشی

،رسمی قطعی،هیأت علمی طرح سربازی ،مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

5- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

6- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب

تبصره 1:راتبه های فعلی از شرکت در فرا خوان عمومی مستثنی می باشند.

تبصره 2:رعایت آیین نامه های وزارت در موردمتقاضیان راتبه تحصیلی الزامی است.

اهداف :

به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور  و استخدام اعضای هیأت علمی بر اساس مصوبه جلسات 608 و623 مورخ 19/4/88 و10/2/87  شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیست و چهارمین جلسه مورخ4/9/87  هیأت اجرایی جذب در هر مؤسسه تشکیل شده است.