.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

مدیر گروه ارشد شیمی آلی

مدیر گروه

تاریخ: 1396/02/03 - 20:00


 

  دکتر علیرضا کاظمی زاده

استادیار، دکتری تخصصی  شیمی آلی

 

 

ایمیل:alirezakazemizadeh@yahoo.com

 

 

 دانلود بیوگرافی انگلیسی

 

 

                                                                             

  


                                       

                             رزومه جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی زاده در سایت ذیل:

http://www.iauz.ac.ir/pydio/data/public/5b723a.php