.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

کارشناسان کاردانی کامپیوتر

کارشناسان کاردانی کامپیوتر

تاریخ: 1392/09/23 - 12:26


کارشناس گروه کاردانی کامپیوتر- خواهران

سرکار خانم فرح رضایی

داخلی 2403

Frezaee90@gmail.com

کارشناس گروه کاردانی کامپیوتر- برادران

جناب آقای بهرام حیدری 

  داخلی 2419