.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه کارشناسی صنایع

مدیر گروه کارشناسی صنایع

تاریخ: 1392/09/23 - 13:19


       جناب آقای دکتر اسد اله نجفی
داخلی 2411

anajafi@aut.ac.ir