.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه کارشناسی و کاردانی برق

مدیر گروه کارشناسی و کاردانی برق

تاریخ: 1392/09/23 - 16:19


 

  دکتر مجید مرادلو

داخلي 2409

majidmoradlo@yahoo.com