.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه کارشناسی فناوری اطلاعات و کاردانی کامپیوتر

مدیر گروه کارشناسی فناوری اطلاعات و کاردانی کامپیوتر

تاریخ: 1392/09/23 - 16:48جناب آقای مهندس ابراهیم فضلی

داخلی 2411

 تلفن : 4265003
 
 efazli@gmail.com