.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

مدیر گروه ارشد کامپیوتر

مدیر گروه ارشد کامپیوتر

تاریخ: 1392/09/23 - 16:50


مدیر گروه ارشد کامپیوتر - نرم افزار          

دکتر مهدی افضلی  

داخلی 2413

Mehdi.afzali.2@gmail.com