.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

معرفی رشته مهندسی صنایع

معرفی رشته مهندی صنایع

تاریخ: 1392/09/23 - 10:34


 

 

پيشرفت سريع علوم و فن‏آوری پيشرفتـه و پيچيدگی روز افزون آن، مقيــاس توليــد و خدمات آن چنــــــان گستــــرش يافتـه که رشته‏ های سنتی مهندسی، پاسخگوی کليـــه مسايل سازمانهـا نيستند. برای جبران اين کمبودها، از تلفيق رشته ‏های گوناگون علوم و مديريت، اقتصاد و روشهای مهنـدسی، «مهندسی صنايع» به وجود آمده است.

رشته مهندسی صنايع، با مسايلی از قبيل: کنترل و هماهنگی فعاليتها، برنامه ‏ريزی توليد، کنترل کيفيت، استفاده مؤثر ماشين ‏آلات، تجهيزات و امکانات، بهبود سيستمها، بهبود ايمنی و ... سروکار دارد و مي‏تواند در طرح، ايجاد و يا بهبود سيستمهای متشکل از انسان، مواد، ماشين‏ آلات و تجهيزات کمک موثری بنمايد.

مهندسی صنايع، شامل روشهايی است که منجر به بهبود عملکرد کلی سيستم مي‏شود. اين امر، توسط معيارهای اقتصادی، کيفيتی، تاثيرات محيطی و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجيده مي‏شود، لذا حيطه وظايف يک مهندسی صنايع، وسيع‏تر از وظايف ساير مهندسان است. به عبارت ديگر، هر مهندس صنايع، علاوه بر کسب تخصص در زمينه‏های فنی بايد از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زيستی نيز برخوردار باشد.

واحدهای صنعتی و توليدی کشور وبویژه استان زنجان عليرغم بهره مندی از ماشين‏آلات و وسايل پيشرفته، فاقد يک نظام و سيستم صنعتی هستند. مشخصاً در اينگونه واحدها با مسائل صنعتی بطور مقطعــی برخورد و به ارتباطی منطقی بين اجزای سيستم کمتـــر توجه شده است. اين ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود کادر کارشناسی در سطح علمی بالا است.با بهره‏ گيـــــری از فارغ‏ التحصيلان اين رشتـــه مي‏توان به ميزان قابل توجهــــی به اين کمبــود پايان داد.

ضعف عمده ديگر در برنامه ‏ريزی بلندمـدت در سطوح مختلف وزارتخانه ‏ها و سازمانهای ستادی است. لذا فارغ‏التحصيــلان اين دوره با مشارکت رشته‏های تخصصی ديگر مي‏توانند با روشهای علمی در امربرنامه ريزی در سطح وزارتخانه ‏ها و سازمانها اين کمبود را جبران نمايند. و در آخر باید گفت :

مهندسی صنايع علمی است که بايد آن را هنرمندانه بکار گرفت،

                                          هنری است که بايد آن را علمی آموخت

                                                                                                     و فنی است که بايد آن را با ذوق در آميخت.

مهندس صنايع کار يــدی مي‏کند اما کارگر نيست.

کار فکری مي‏کند، اما کارمند نيست.

مهندسی مي‏کند، اما فقط مهندس نيست.

مديريت مي‏کند، اما فقط مدير نيست.

مهندس صنايع کار آفرين است و مهندسی صنايع، خلاقيت و نوآوری

به اين ترتيب، نه تنها در واحدهای صنعتی، که در هر سازمان و سيستم ديگری، مهندسی صنايع مي‏تواند حضوری موثر داشته باشد.