.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

مدیر گروه

مدیر گروه

تاریخ: 1400/05/09 - 10:32


مدیرگروه روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد روانپرستاری

دکتری روانشناسی سلامت

عضو هیأت علمی گروه علوم پزشکی

email:

roshandel_25@yahoo.com

azam.roshandel@iauz.ac.ir))