.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

چارت دروس روانشناسی بالینی

برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تاریخ: 1400/05/09 - 07:42


لطفا برای دریافت فایل بر روی هر قسمت کلیلک نمایید

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روانشناسی بالینی

چارت دروس

 

 

ترم اول

 

 

نام درس

نظري

عملي

کارورزی

هم نیاز

پيش‌نياز

نوع درس

آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی

2

 

 

 

 

تخصصی

نوروسایکولوژی بالینی

2

 

 

 

 

تخصصی

کلیات آسیب شناسی روانی

1

 

 

 

 

تخصصی

کارورزی(اینترنی) کلیات آسیب شناسی روانی

 

 

0/25

کلیات آسیب شناسی روانی

 

تخصصی

نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی

2

 

 

 

 

تخصصی

اخلاق حرفه ای در روانشناسی بالینی

2

 

 

 

 

تخصصی

درمان های فیزیکی و دارویی در اختلالات روانی

2

 

 

 

 

تخصصی

ژورنال کلاب 1

 

 

0/25

 

 

تخصصی

جمع واحد

9.5 واحد

 

 

 
 

ترم دوم

 

 

نام درس

نظري

عملي

کارورزی

هم نیاز

پيش‌نياز

نوع درس

روش ها و طرح های پژوهشی آزمایشی و کیفی

2

 

 

 

 

تخصصی

مصاحبه تشخیصی

1

 

 

 

کلیات آسیب شناسی روانی

تخصصی

کارورزی(اینترنی)مصاحبه تشخیصی

 

 

0/25

مصاحبه تشخیصی

 

تخصصی

ارزیابی بالینی 1

2

 

 

 

 

تخصصی

کارورزی(اینترنی)ارزیابی بالینی1

 

 

0/25

ارزیابی بالینی 1

 

تخصصی

گروه درمانی

1

 

 

 

مصاحبه تشخیصی

و

نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی

تخصصی

کارورزی گروه درمانی

 

 

0/25

گروه درمانی

 

تخصصی

ژورنال کلاب 2

 

 

0/25

 

 

تخصصی

جمع واحد

8 واحد

 

 


 
 

ترم سوم

 

 

نام درس

نظري

عملي

کارورزی

هم نیاز

پيش‌نياز

نوع درس

خانواده درمانی

2

 

 

 

مصاحبه تشخیصی

و

نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی

تخصصی

کارورزی خانواده درمانی

 

 

0/25

خانواده درمانی

 

تخصصی

درمان رفتاری/ شناختی/هیجانی

2

 

 

 

مصاحبه تشخیصی

و

نظریه های معاصر شخصیت و  روان درمانی

تخصصی

کارورزیی(اینترنی)درمان رفتاری/ شناختی/هیجانی

 

 

0/25

درمان رفتاری/ شناختی/هیجانی

 

تخصصی

مداخلات دینی معنوی

1

 

 

 

کلیات آسیب شناسی

تخصصی

کارورزی مداخلات دینی معنوی

 

 

0/25

مداخلات دینی معنوی

 

تخصصی

روان درمانی پویشی

1

 

 

 

نظریه های معاصر شخصیت و  روان درمانی

تخصصی

ارزیابی بالینی 2

2

 

 

 

مصاحبه تشخیصی

تخصصی

کارورزی ارزیابی بالینی2

 

 

0/25

ارزیابی بالینی 2

 

تخصصی

گزارش موارد بالینی(اینترنی)(1)

 

 

0/25

 

 

تخصصی

جمع کل 9.25 واحد          

 
 
 
 

ترم چهارم

 

 

نام درس

نظري

عملي

کارورزی

هم نیاز

پيش‌نياز

نوع درس

کارورزی (اینترنی)

2

 

 

 

کلیه دروس تخصصی

تخصصی

گزارش موارد بالینی(اینترنی)(2)

 

 

0/25

 

گزارش موارد بالینی1

تخصصی

پایان نامه

 

4

 

 

 

تخصصی

جمع واحد

6.25واحد

 

 

 


 

 

تعداد واحد

نوع واحد

29

دروس اختصاصی(24 واحد نظری و5 واحد عملی)

1

دروس اختیاری

4

پایان نامه

34

جمع واحدها


 

 

 

دروس

جبرانی

 

 

نام درس

نظري

عملي

کارورزی

هم نیاز

پيش‌نياز

نوع درس

رشد 1

2

 

 

 

 

تخصصی

رشد2

2

 

 

 

 

تخصصی

آسیب شناسی روانی 1

2

 

 

 

 

تخصصی

آسیب شناسی روانی 2

2

 

 

 

 

تخصصی

نظریه های شخصیت

2

 

 

 

 

تخصصی

رواشنناسی فیزیولوژیک

2

 

 

 

 

تخصصی

انگیزش و هیجان

2

 

 

 

 

تخصصی

روانشناسی سلامت

2

 

 

 

 

تخصصی

اصول روانشناسی بالینی

2

 

 

 

 

تخصصی

فنون مشاوره و روان درمانی

2

 

 

 

 

تخصصی

آزمون های روانی 1

1

1

 

 

 

تخصصی

جمع واحد

22 واحد