.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

تاریخ: 1399/10/20 - 01:21


مهارتهای زندگی

یافته های علمی گواه انست که بهداشت روانی از جمله مهمترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خودرا بشناسد ،بتواند دیگران را درک کند و روابط موثری با انها ایجاد نماید همچنین هیجانهای منفی و استرس های روزمره خود را شناسای کرده و آنهارا تحت کنترل درآورده ،به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده و تصمیم های مناسب را اتخاذ کند .لازمه برآورده شدن نیاز های فوق تسلط یافتن بر ده مهارت مهم در زندگی است این مهارتها عبارتند از:

1- مهارت خود اگاهی

2- مهارت همدلی

3- مهارت برقراری ارتباط موثر

4- مهارت روابط بین فردی

5- مهارت تصمیم گیری

6- مهارت حل مساله

7- مهارت مقابله با هیجان منفی

8- مهارت مقابله با استرس

9- مهارت تفکر نقاد

10-مهارت تفکر

بدیهی است برای اینکه فردی بخواهد در هر زمینه ای به مهارت برسد نیاز دارد که هم به دانش چگونگی ان عمل،آگاهی داشته باشد و هم با تمرین های متوالی ، آن دانش را به رفتار و عمل  تبدیل کند.