.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

آیین نامه های پژوهش دانشکده

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:41


آیین نامه های پژوهشی

 آیین نامه اخلاق در پژوهش

 شیوه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی

شیوه نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی

شیوه نامه نگارش پایان نامه

شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی

الزامات اخذ کد اخلاق

عدم چاپ کاغذی پایان نامه

افیلیشن مقالات

 فرم برگزاری همایش ها و کنفرانس ها