.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

شورای پژوهش

.

تاریخ: 1399/06/31 - 04:04


خانم دکترمعصومه شاکری

معاونت علوم پزشکی و ریاست دانشکده

خانم دکتر فریده یغمایی

عضوهیئت علمی گروه پرستاری

آقای دکتر سمنانی

عضوهیئت  علمی گروه پرستاری

خانم دکتر راضیه مقدم

دبیر پژوهش و مدیرگروه مامایی

خانم سعیده نجفی

مدیرگروه پرستاری

خانم دکتر ایمانه شمایلی یگانه

عضوهیئت علمی گروه مامایی

خانم دکتر وحیده حسینی

عضوهیئت علمی گروه پرستاری

خانم دکتر ویدا صادق زاده

 عضو  هیئت  علمی گروه پرستاری

خانم دکتر فاطمه رستم خانی

عضوهیئت علمی گروه مامایی

خانم مریم  مرادخانی

عضوهیئت علمی گروه مامایی

 

شرح وظایف شورای پژوهشی

 • تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده
 • تهیه، تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلفپژوهشی
 • اصلاح قوانین و مقررات در راستای بکارگیری سیاستهای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجامفعالیتهای پژوهشی
 • تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی وپایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی
 • تصویب نهاییاولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی
 • بررسی و اظهارنظر در باره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه
 • فراهم کردن زمینهاجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت های زیر مجموعه
 • نظارت بر روندصحیح اجرای طرح های پژوهشی
 • ترغیب و تشویقاعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی ، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 • پایش و ارزشیابیعملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی
 • برنامه ریزی وفراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • برنامه ریزی وبسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور وفراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی