.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تاریخ: 1398/08/20 - 07:16


*آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته  

*آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

* آيين نامه امتحانات

*آئین نامه کارآموزي

 

مشاهده آخرین برنامه درسی مصوب (سرفصل ها) رشته های تحصیلی دانشگاه