.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

ساختار کمسیون ها،شوراهای تخصصی و کمیته های اجرایی وابسته

ساختار کمسیون ها،شوراهای تخصصی و کمیته های اجرایی وابسته

تاریخ: 1399/06/03 - 02:43ساختار کمسیون های هیات امناء استان و شوراهای تخصصی و کمیته های اجرایی وابسته

شورای دانشگاه استان

به منظور هماهنگی بین واحدهای استان ،شورای دانشگاه استان با ریاست دبیرخانه هیات امناء و رئیس دانشگاه استان و عضویت روسای واحدها و مراکز آموزشی ،روسای شوراهای تخصصی استان و نماینده سازمان سما استان تشکیل می شود تا در محدوده مقررات و ضوابط دانشگاه نسبت به هماهنگی ،تبادل نظر و حل مشکلات و مسائل مختلف دانشگاه در استان اقدام کند.

 

شورای تخصصی استان

شوراهای تخصصی استان از ترکیب معاونان مربوطه واحدهای دانشگاهی تشکیل وبر اساس آئین نامه ،رئیس شورا مشخص و با تایید حکم دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه استان منصوب می شود. شوراهای تخصصی با تشکیل کمیته ها و کمسیون های تخصصی واستفاده از امکانات دبیرخانه هیات امناء و واحدهای دانشگاهی استان وظایف محوله را مطابق مقررات و آئین نامه ها، زیر نظر رئیس دبیرخانه هیات امناء استان عهده دار هستند.

 

کمسیون معاملات استان

کمسیون معاملات استان به ریاست دبیرهیات امناء و رئیس دانشگاه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل وبر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و مقررات ابلاغی معاونت اداری و مالی دانشگاه و اختیارات تفویضی ،وظایف محوله را در استان بر عهده دارد

1-    دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه استان (رئیس کمسیون)

2-    عامل خزانه دار استان (عضو و دبیر کمسیون)

3-    رئیس شورای عمرانی استان (عضو کمسیون)

4-    کارشناس حقوقی استان (عضو کمسیون)

5-    رئیس واحد دانشگاهی ذیربط حسب مورد (عضو کمسیون)

 

-         کمیته انتصابات استان

کمیته انتصابات استان به ریاست دبیر هیات امناء ورئیس دانشگاه استان با ترکیب زیر تشکیل و مطابق آئین نامه انتصابات دانشگاه ،وظایف محوله را بر عهده دارد. اعضاء کمیته انتصابات استان توسط دبیر هیات امناء استان معرفی و پس از تایید اداره کل انتصابات دانشگاه منصوب می شوند.

1-    دبیر هیات امناء  و رئیس دانشگاه استان (رئیس کمیته )

2-    رئیس دبیرخانه هیات امناء استان (دبیر کمیته )

3-    سه نفر عضو هیات علمی تمام وقت فاقد مسئولیت اجرایی (عضو کمیته )