.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

معرفی اعضای شورای استان

معرفی اعضای شورای دانشگاه

تاریخ: 1399/06/03 - 02:17


اعضای شورای دانشگاه استان  

1-    دکتر علیرضا فیروزفر                                              مسئول شورا

2-   دکتر حسن عیوض زاده                                           دبیر شورا

3-  روسای واحد ها                                                        عضو شورا

4-   روسای مراکز و سما                                                 عضو شورا

5- روسای شوراها(معاونین دانشگاه )                            عضو شورا