.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

درگاه سلامت (کرونا 2019)

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:43


 

دسترسی به درگاه سلامت (ویژه ویروس کرونا ۲۰۱۹) در دانشگاه آزاد اسلامی

 

https://salamat.iau.ir/

 

 

خبرنامه covid-19 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

http://health.behdasht.gov.ir/