.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

آیین نامه های پژوهشی حوزه معاونت علوم پزشکی

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:43


لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد

بخشنامه مجلات نامعتبر

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

فلوچارت تاسیس وانتشار مجلات علوم پزشکی

آیین نامه طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی

شیوه نامه ثبت رساله های دانشجوئی حوزه علوم پزشکی

شیوه نامه انتشار مجلات علوم پزشکی