.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

آیین نامه های آموزشی حوزه معاونت علوم پزشکی

.

تاریخ: 1399/05/29 - 15:08


لیست رشته های مصوب حوزه علوم پزشکی اسفند 97

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

آيين نامه تاسيس مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي خصوصي

ضوابط ایجاد دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی واحد های علوم پزشکی