.::. دبیرخانه هیات امناء استان .::.

وظایف هیات امنای استان

وظایف هیات امنای استان

تاریخ: 1399/05/29 - 04:13


شرح وظایف رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان
۱- هدایت، کنترل و نظارت بر عملکرد دبیرخانه هیأت امناء استان
۲- هماهنگی و همکاری در برگزاری شورا‌های تخصصی، کمیسیون­‌ها، کمیته­‌ها و کارگروه­های استانی زیر نظر دبیر هیأت امناء استان با راهبری مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه
۳- تهیه گزارش­های تحلیلی از عملکرد واحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و ارائه پیشنهادات به دبیرهیأت امناء استان به منظور پایش مستمر
۴- پیگیری برگزاری مستمر و کار‌شناسانه کمیسیون دائمی هیأت امناء استان
۵- پیگیری تشکیل جلسات کمیته نظارت هیأت امناء استان و ارسال گزارشات کمیته نظارت هیأت امناء استان به اعضاء حداقل دوبار در سال و ارسال یک نسخه از آن به مرکز هماهنگی امور استان­‌ها و هیأت­های امناء استانی دانشگاه
۶- پیگیری مفاد ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در عملیات اجرایی طرح‌ها و برنامه‌های در دست اجرای واحد‌ها و مراکز آموزشی تحت نظارت استان و رعایت برنامه زمانبندی
۷- تهیه رویه‌های اجرایی لازم برای هماهنگی دراجرای بخشنامه‌ها، وظائف و دستورالعمل­های صادره سازمان مرکزی دانشگاه و هیأت امناء استانی با همکاری دبیرهیأت امناء استان طی مراحل قانونی
۸- تجمیع، تأیید نهایی و ارسال آمار و اطلاعات درخواستی سازمان مرکزی از واحد‌ها و مراکز استان به سازمان مرکزی
9- شرکت در جلسات هیأت امناء استان بدون حق رأی
10- مسئولیت تهیه تدارکات لازم و مورد نیاز دبیرخانه جهت اجرایی شده وظایف محوله
۱1- همکاری و هماهنگی کامل با مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیأت امناء استانی دانشگاه
۱2- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت و اختیارات از طرف مافوق مطابق مقررات