.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

اعتبار بخشی موسسات آموزشی علوم پزشکی

.

تاریخ: 1399/11/01 - 15:46


الگوی اعتبار بخشی موسسات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی حوزه معاونت علوم پزشکی

(PDF)

 

استانداردهای اختصاصی  ارزشیابی  واعتباربخشی بیمارستان های آموزشی