.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

فایل های آموزشی حوزه معاونت پزشکی

فایل های آموزشی

تاریخ: 1399/11/01 - 15:45


بسته آموزشی مقابله با ویروس کرونا ویژه عموم(فایل دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

راه های تشخیص و درمان ومقابله با ویروس کرونا(فایل وزارت بهداشت)

 

پمفلت آموزشی ویژه کارکنان

دستورالعمل محافظت دانشجویان

راهنمای حفاظتی جهت کارورزان پزشکی  در شرایط اپیدمی کرونا

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار در دانشگاه و مراکز آموزشی

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار و کار در بیمارستان

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار و کار درمحیط اداری

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط کار و کار در کتابخانه

ایمنی مواد غذایی و کووید 19