.::. مرکز تحقیقات متالورژی .::.

آزمون های قابل انجام

آزمون ها و آنالیزهای زیر با مناسب ترین هزینه و حداقل زمان ممکن در مرکز تحقیقات متالورژی قابل انجام می باشند:

تاریخ: 1398/05/01 - 16:37


1- تعیین اندازه پودر توسط لیزر: تعیین اندازه  ذرات در گستره 80 نانومتر تا 2000 میکرون.

2- تهیۀ طیف و الگوی پراش، تعیین فاز و ساختار کریستالی، تعیین اندازۀ ذرات نانومتری با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس

3- بررسی رفتار خوردگی فلزات و آلیاژها توسط انجام آزمون پلاریزاسیون شامل جریان، پتانسیل و سرعت خوردگی، انجام آزمون امپدانس الکتروشیمیایی توسط دستگاه پتانسواستات

4- طیف‌سنجی نشری جهت تعیین درصد عناصر نمونه‌های پایۀ آهن (فولاد و چدن) و نمونه‌های غیر آهنی (سرب، روی و مس) توسط دستگاه کوانتومتری

5- انجام آزمون‌های سختی (برینل، راکول، ویکرز) و میکروسختی برای انواع فلزات و پوشش­ ها، با استفاده از دستگاه های سختی سنج

6- انجام کلیه موارد مربوط به متالوگرافی

7- انجام آزمایش‌های استخراج فلزات به روش تر، انجام آزمایش‌های الکترولیز و تولید و تصفیۀ الکتریکی فلزات

8- اندازه‌گیری میزان کدورت آب به منظور تعیین غلظت ذرات معلق در آب برای پیش‌بینی تولید رسوب یا کف  با استفاده از دستگاه کدورت سنج

9- انجام روش های مختلف عملیات حرارتی در اتمسفرهای متفاوت و همچنین کوره ذوب القایی تحت خلاء (VIM)

10- تعیین درصد عناصر گازها با استفاده از دستگاه آنالیز گازی