.::. مرکز تحقیقات متالورژی .::.

معرفی دستگاه های موجود

مهمترین دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات متالورژی بصورت زیر می باشد:

تاریخ: 1398/01/29 - 12:14


(XRD) دستگاه پراش پرتوی ایکس
کوانتومتر
تعیین اندازه پودر
دستگاه پتانسیواستات
تجهیزات متالوگرافی
کوره های عمیات حرارتی
(VIM) کوره تحت خلا
آسیاب سیاره ای
دستگاه سختی سنج و میکروسختی سنج
تجهیزات آزمایش های هیدرومتالورژی
دستگاه کدورت سنج
دستگاه آنالیز گازی