.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

فرم هاي آموزشي تحصيلات تکميلي

فرم هاي آموزشي تحصيلات تکميلي

تاریخ: 1397/03/27 - 14:23


جدول صورتجلسه ارزيابي جامع

سربرگ خام –دانشگاهي –2- 1

فرم ب و ج( جهت استفاده کارشناسان گروه )

صورتجلسه تشکيل کميته ارزيابي امتحان جامع تيرماه 97

مواردي که د ر آزمون جامع تير 97 بايستي رعايت گردد

فرم خام جدول امتحانی

عناوين دروس امتحان جامع به تفکيک دانشکده