.::. اداره امور تحصیلات تکمیلی .::.

فرم آموزشي

فرم آموزشي

تاریخ: 1397/02/29 - 01:00


   جدول صورتجلسه ارزيابي جامع

سربرگ-خام-دانشگاهی-2-1

صورتجلسه تشكيل كميته ارزيابي امتحان جامع تير 97

مواردي كه در آزمون جامع تير97 بايستي رعايت گردد