.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

مدل سه بعدی ورودی دانشکده

مدل سه بعدی ورودی دانشکده فنی مهندسی - با قابلیت دوران، زوم، اندازه گذاری و استخراج مختصات UTM

تاریخ: 1397/02/28 - 14:33