.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

كارگزيني هیات علمی

-

تاریخ: 1395/10/30 - 10:46


              

            

            دکتر حسین آریان                                                                    لادن روحانی

     رئيس كارگزيني هیات علمی                                                  کارشناس كارگزيني هیات علمی

تلفن تماس 7-02433421001  داخلي  2320                                                             داخلی 2277

 

 

                                                          لیلا باقری

                                           کارشناس كارگزيني هیات علمی

                                                                         داخلی 2277