.::. کمیته اخلاق .::.

مصوبات سال 96

مصوبات سال 96

تاریخ: 1397/02/17 - 02:02


ليست پروپوزال هاي مطرح شده در اولين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

در مورخه 29/3/96

 

گروه ميكروبيولوژي:

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

1.بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره هاي مورد,بابونه ,ختمي و آلوئه ورا بر عفونت هاي پوستي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس در مدل حيواني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,1

نرمين جاور

رضا شاپوري

---

2.بررسي ايمني زايي ترکيب کونژوگه ي PLGA  با  آنتي ژن هاي ليپوپلي ساکاريد و آلژينات سودوموناس آئروژينوزا  به عنوان کانديداي نانو واکسن در مدل موشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,2

محمد حسين مسنني

مجتبي صلوتي       

رضا شاپوري

3.ارزيابي ايمني زايي پارتيکل هاي PLGAحاوي اگزوتوکسين A  آلژينات و LPSسودوموناس آئروژينوزا در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,3

ليلا صفري زنجاني

رضا شاپوري              مهرورز دزفوليان    

مهدي مهدوي             مهدي اردستاني

4. ارزيابي ايمني زايي کونژوگه PLGAبا ليپوپلي ساکاريد دتوکسيفاي  شده پروتئوس ميرابيليس عليه  عفونت دستگاه ادراري در مدل موشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,4

الميرا سعيدي      

رضا شاپوري

مهدي رهنما     مجتبي صلوتي

5. بارگذاري آنتي ژن آلژينات سودوموناس آئروژينوزا بر روي نانو ذرات SLNو بررسي پاسخ هاي آنتي بادي عليه آن در مدل موشي                    

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,5

مژده حکيميان    

مجتبي صلوتي

رضا شاپوري

6. بارگذاري آنتي ژن آلژينات سودوموناس آئروژينوزا بر روي نانو ذرات SLNو بررسي فعاليت اسپينوفاگوسيتوزي و حفاظت بخشي آن در مدل موشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,6

رقيه احمدلو تنها       

مجتبي صلوتي

رضا شاپوري

7. . بارگذاري آنتي ژن LPS  سودوموناس آئروژينوزا بر روي نانو ذرات SLNو بررسي فعاليت اسپينوفاگوسيتوزي و حفاظت بخشي آن در مدل موشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,7

زهرا آدينه         

مجتبي صلوتي

رضا شاپوري

8. بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي ريشه هوا چوبه,برگ گردو ,گل هميشه بهار و روغن کرچک بر روي عفونت سوختگي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,8

نوشين قنبري      

رضا شاپوري

شهرزاد نصيري

9. بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي ريشه هوا چوبه,برگ گردو ,گل هميشه بهار و روغن کرچک بر روي عفونت سوختگي ناشي از سودوموناس آئروژينوزا  در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z..REC.1396,9

بهاره ياراحمدي     

رضا شاپوري

شهرزاد نصيري

10. بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي گياهان دارويي بابونه ,کاج ,اکاليپتوسبه همراه سيلور سولفاديازيدين  بر روي عفونت ناشي سوختگي باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,10

محمدرضا  اسرافيلي   

رضا شاپوري

شهرزاد نصيري

11. بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي گزنه ,بابا آدم  و بلاغ اوتي بر روي عفونت هاي  ناشي  از  سوختگي سودوموناس آئروژينوزا  در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,11

آذر رسولي        

رضا شاپوري

شهرزاد نصيري

12.  بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي گزنه ,بابا آدم  و بلاغ اوتي بر روي عفونت هاي ناشي از  سوختگي استافيلوکوکوس اورئوس  در موش  

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,12

علي هاشمي        

رضا شاپوري

---

13. بررسي اثرات ضدميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي کاج  ,بابونه و اکاليپتوس به همراه سيلور سولفاديازيدين  بر روي عفونت ناشي  از سوختگي باکتري سودوموناس آئروژينوزا در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,13

گلچهره ساماني پور        

رضا شاپوري

رسول شکري

14. مقايسه  اثرات ضد ميکروبي و التيام  بخشي عصاره هاي گل هميشه بهار ,بومادران ,هوا چوبه ,  روغن کرچک  در درون عفونت هاي سوختگي سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوکوکوس اورئوس در موش     

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,14

حميدرضا فقيه راد        

رضا شاپوري

مجتبي محمدي رکن آبادي

15- تهيه و ارزيابي ايمني زايي کونژوگه اليگوپلي ساکاريد (OPS) يرسينيا انتروکوليتيکا O:8با توکسوئيد کزاز در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,15

آوات رضاقلي

رضا شاپوري

---

16. مقايسه  اثرات ضد ميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي  گل هميشه بهاره ,اکاليپتوس ,برگ گردو ,عناب ,روغن سقزهمراه با سيلور سولفا ديازيدين در درمان سوختگي ناشي  از سودوموناس  آئروژينوزا,استافيلوکوکوس در موش

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,16

فرشته اميري

رضا شاپوري

---

 

 

                                                                                                                    گروه فيزيولوژي جانوري:

رديف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما- مشاور

1

بررسي تأثير برگ گردو بر اختلال حافظه، رفتار اضطرابي و افسردگي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,17

حديث پاک طينت

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

2

بررسي تاثير عصاره برگ ترخون(Artemisia dracunculus) بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القاء شده توسط استرس مزمن  بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر           

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,18

هاجر خسروي

مهدي رهنما-معصومه اصل روستا

3

بررسي تاثيرعصاره اسفناج براختلال حافظه ، رفتار اضطرابي وافسردگي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,19

معصومه تاراسي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

4

بررسي تأثير جعفري بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,20

ليلا رجاييان

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

5

بررسي تأثير عصاره هيدرو الکلي گياه زنيان بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,21

زهرا محمدي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

6

اثر عصارهدارچينCinnamomum verum))بر اختلالات يادگيري و حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استات سرب در موش­هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,22

شهلا فدايي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

7

بررسي تأثير آويشن (Thymus vulgaris)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,23

کاظمي راد

مهدي رهنما-معصومه اصل روستا

8

بررسي تأثير بنفشه سه رنگ(viola tricolor)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,24

خديجه محمدي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

9

بررسي تأثير زعفران (CrocussativusL.)بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استات سرب در موش­هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,25

يلدا مدديان

مهدي رهنما-معصومه اصل روستا

10

بررسي تأثير ريحان)(Ocimum basilicumبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,26

پريسا مصطفي پور

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

11

بررسي تأثير عصاره مرزهhortensis)Satureja(بر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,27

فاطمه مقدم

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

12

بررسي تأثير عصاره پوسته ليمو عماني((Citrus aurantifoliaبر اختلال حافظه و رفتار اضطرابي القا شده توسط استرس مزمن بي حرکتي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,28

يعقوب بيگدلي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

13

بررسي تاثير دويدن با تردميل بر اختلال حافظه، رفتار اضطرابي و افسردگي القا شده توسط استرس انزواي اجتماعي در موش هاي صحرايي نر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,29

کبري کاظمي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

14

بررسيتأثيرعصارههيدروالکليرازيانه(Foeniculum vulgare) براختلالحافظهورفتاراضطرابيالقاشدهتوسطانزواياجتماعيدرموشهايصحرايينر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,30

شادي رمن

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

15

بررسي اثر روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)و دويدن با تردميل بر يادگيري و حافظه فضايي، اضطراب و افسردگي در رت‌هاي نر بالغ دريافت کننده استات سرب

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,31

فاطمه نوروزي

معصومه اصل روستا-مهدي رهنما

 

 

 گروه ژنتيك:

 

1-               بررسي اثرعصاره ي هيدروالکلي دارچين برميزان بيان ژنUCP3  در بافت عضلاني و چربي موش هاي صحرايي نر دريافت کننده ي غذاي پرچرب

The effects of Cinnamumzeylanicumhydroalcoholic extract on UCP3 gene expression in muscle and adipos tissue of male rats receiving high-fat diet

دانشجو : الهام گل محمدي  

استاد راهنما : مهدي رهنما

استاد مشاور : ساناز مهمازي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,32

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-               بررسي اثرعصاره ي هيدروالکلي دارچين برميزان بيان ژنResistinدر بافت عضلاني و کبد موش هاي صحرايي نر دريافت کننده ي غذاي پرچرب

 

The effectsofCinnamomzeylanicumhydroalcoholic extract on Resistingene expression inmuscle and liver tissue of malerats receiving high-fat diet

دانشجو : مريم طباطبايي

استاد راهنما : مهدي رهنما

استاد مشاور: ساناز مهمازي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3-               بررسي ميزان بيان miR-320aدر بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس (MS) در شهر زنجان

The study of miR-320a expression in multiple sclerosis patients in zanjan

دانشجو: مهسا افضلي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : عبدالرضا قريشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

4-               بررسي ميزان بيان miR- 424و miR- 223در بيماران مبتلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس(MS) در شهر زنجان

 

The study of miR-424and miR-223expression in multiple sclerosis patients in zanjan

 

دانشجو : فربد معتضدي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : عبدالرضا قريشي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5-               بررسي اثر عصاره اسفناج بر ميزان بيان ژن رسيستين (Resistin) در بافت آديپوس و ريه موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

 

Evaluation of spinach extract on Resistingene expression in Oedipus and muscle tissue in the rats with chronic immobilization stress

 

دانشجو : شادي بابايي

استاد راهنما: معصومه اصل روستا

استاد مشاور : ساناز مهمازي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6-               بررسي اثر عصاره هيدروالکلي اسفناج بر بيان ژن گرلين در بافت معده و روده بزرگ موش‏هاي تحت استرس بي حرکتي

Study of spinach hydro-alcoholic extract on the Ghrelin gene expression level instomach and colon tissues of rats under immobilization stress

 

دانشجو : مونا هاشمي

استاد راهنما :  ساناز مهمازي

استاد مشاور : مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7-               بررسي اثر عصاره اسفناج (Spinaciaoleracea L) بر بيان ژن‌هايIL-6 و10 IL-در هيپوكامپ موشهاي صحرايي تحت استرس بي حركتي مزمن

Investigation of the effect of the spinach (Spinaciaoleracea L) extract on IL-6 and IL-10 genes expression in the hippocampus of rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو: اميد اقليمي

استاد راهنما: ساناز مهمازي

استاد مشاور: معصومه اصل روستا

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-               بررسي اثر عصاره اسفناج بر روي ميزان بيان ژن SREBP2در بافت کولون موش صحرايي تحت استرس بيحرکتي مزمن

 

Evaluation of spinach (Spinaceaoleracea L) extract effect on SREBP-2gene expression in Clone and Cortex tissue of rats with chronic immobilization stress

دانشجو : مهسا قصابي

استاد راهنما : معصومه اصل روستا

استاد مشاور : ساناز مهمازي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,39

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-               بررسي اثر عصاره بنفشه سه رنگ بر بيان ژن هاي BDNFو Caspase3در هيپوکمپ موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

Investigation of viola tricolor extract effect on  BDNF and Caspase3 genes expression in hippocampus of rats exposed to chronic immobilization stress.

 

 دانشجو : بهناز حداديان

استاد راهنما : معصومه اصل روستا

استاد مشاور: ساناز مهمازي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,40

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-           بررسي پلي موفيسم هاي Arg389Glyو Arg347Cysگيرنده هاي β1-adernergicو α1A-adernergic  مسير سيگنالي GPCRبا سنکوب وازوواگال

 

دانشجو : سپيده قاصدي

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور: علي برزگر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,41

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-           بررسي ارتباط بين تغييرات توالي هاي تکراري CAGو GGNژن رسپتور آندروژن با سقط مکرر خودبخودي در زنجان

دانشجو : مهرناز اميني نيا

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-           بررسي ارتباط بينins/del ALUIژن گيرنده پروژسترون و تکرارهاي A/Tژن گيرنده استروژن آلفا و سقط مکرر خودبخودي در استان زنجان .

دانشجو : فاطمه حافظي

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور: حميده غلامي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,43

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-           بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي 519A/GژنMMP1  و 1612 5A/6Aژن MMP3با سندرم حاد کرونري

نام دانشجو : بيژن رسا

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور : نصرالله صالح گوهري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-               بررسي نقش پيش آگهي پلي مورفيسم xrcc5و xrcc6با نتيجه درماني بيماران متاستاتيک مبتلا به سرطان سينه تحت شيمي درماني بيمارستان ولي عصر (عج) زنجان اجازه از پزشک معالج و بيماران

 

دانشجو : سمانه کريمخاني لويي

استاد راهنما : گلناز اسهدي تهراني

استاد مشاور : ژاله کريمي مقدم

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,59

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

 

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در دومين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

در مورخه   9/5/96

گروه روان شناسي:

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پايان نامه

رشته ومقطع تحصلي

دانشجو

رديف

ندارد

غلامحسين انتصارفومني

رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت رواني با ارتباطات فرازناشويي وتعهد زناشويي درزنان معتاد شهر زنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

زهرااخوان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,45

 

1

ندارد

قمرکياني

ميانجي گري دلبستگي شغلي و تيپ هاي شخصيتي مايرزبريگز دررابطه بين استرس وشدت اختلالات سايکوسوماتيک در نعلمان شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

ليلا سيما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,46

 

2

ندارد

قمرکياني

مقايسه سبک هاي دلبستگي ، عزت نفس واضطراب جدايي در کودکان باتجربه مهد وبدون تجربه مهد شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

سيمين غلامرضايي نژاد

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,47

 

3

ابوالفضل حاتمي

مسعود حجازي

نقش بهزيستي معنوي وبهزيستي رواني در پيش بيني رفتارهاي پرخطر جوانان زنداني بادامنه سني 35- 18 سال شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

فاطمه مظفري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,48

 

4

مسعود حجازي

افسانه صبحي

رابطه ويژگيهاي شخصيتي ونگرش درخصوص کنزلت پليس بافرهنگ رانندگي در رانندگان پرخطر وعادي

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

ليلا کاظمي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,49

 

5

ابوالفضل حاتمي

افسانه صبحي

بررسي ارتباط هيجان پذيري وسبک هاي هويت من با فرهنگ رانندگي دررانندگان پرخطر وعادي

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

عاطفه حجتي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,50

 

6

لقمان ابراهيمي

قمرکياني

مقايسه سبک والديني ، ذهنيت طرحواره اي و مکانيسم دفاعي افرا مبتلا به بيماري قلبي وگوارشي شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي

سميه رزاقي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,51

 

7

 

قمرکياني

مقايسه سلامت روان ، حمايت اجتماعي و سخت رويي در دختران نوجوان داوطلب عمل جراحي زيبايي وافراد عادي

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

زهرافرشته فر

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,52

 

8

 

 

گروه ‍ژنتيك:

1-     بررسي اثر عصاره اسفناج (Spinaceaoleracea L) بر ميزان بيان ژن  IDOLدر بافت آديپوس   موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

                                                                                                              

Evaluation of spinach (Spinaciaoleracea) extract on IDOL gene expression in adipose  tissues of the rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو : رعنا حسنلو

استاد راهنما : ساناز مهمازي                       

استاد مشاور: مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,53

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2-     بررسي اثر عصاره بنفشه سه رنگ (viola tricolor) بر بيان ژن هاي TNF-αو IL-1βدر هيپوکامپ موش­هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

 

Investigation of viola tricolor extract effect on TNF-αand IL-1β genes expression in the hippocammpus of rats exposed to chronic immobilization stress

دانشجو : سعيد نجفي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : معصومه اصل روستا

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,54

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3-     بررسي عصاره اسفناج بر ميزان بيان ژن لپتين (Leptin) در بافت آديپوس موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

Evaluation of spinach extract on leptin gene expression in Oedipus tissue in the rats with chronic immobilization stress

دانشجو : غزاله فرهادي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,55

----------------------------------------------------------------------------------------------------

4-     بررسي اثر عصاره اسفناج بر روي ژن هاي آديپونکتين و بافت کلون بر روي  موش هاي صحرايي تحت استرس بي حرکتي مزمن

Evaluation of spinach extract on adiponectin gene expression and clon tissue in the rats with chronic immobilization stress

دانشجو : فرناز شب بويي

استاد راهنما : ساناز مهمازي

استاد مشاور : مهدي رهنما

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5-     بررسي ارتباط بين الگوي متيلاسيون پروموتر در ژنهاي آپوپتوزي Casp8و Apaf1و کارسينوماي معده در بيماران تحت شيمي درماني

دانشجو : فاطمه آذرخزين

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور : رضا اقدام ضميري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,57

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6-     آناليز هايپرمتيلاسيون پروموتر ژن هاي منع کننده تومور BAXو DAPKدر مبتلايان به سرطان معده تحت شيمي درماني

 

دانشجو : سميه ناضريان پودينه

استاد راهنما : گلناز اسعدي تهراني

استاد مشاور : رضا اقدام ضميري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,58

 

 

گروه روان شناسي:بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.  

مسعود حجازي

ابوالفضل حاتمي

بررسي اثربخشي برنامه توانمندسازي ودکان طلاق بر عزت نفس وبهزيستي روانشناختي فرزندان طلاق

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

سيده شهين موسوي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,60

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

1

مسعود حجازي

قمرکياني

اثربخشي آموزش تنظيم شناختي هيجان در کاهش تکانشگري وکاهش گرايش به اعتياد فرزندان معتادان شهر زنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

ليلا علي حسين مسلک

 كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,61

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

2

حسن ياري (اورولوژيست)

قمرکياني

اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه رفتاري شناختي در کاهش استرس و افزايش کيفيت زندگي بيماران مبتلا به مثانه بيش فعال شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

امي افشاري

 كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,62

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

3

           

ندارد

قمرکياني

مقايسه اثربخشي درمان گروهي مبتني بر تعهد وپذيرش بر کاهش اضطراب وافزايش کيفيت زندگي دربيماران دباليز وپيوند کليه شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

سهيلا آذري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,63

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

4

مينوش مقيمي (اونکولوژيست)

قمرکياني

اثربخشي معنويت درماني در کاهش درد وافسردگي بيماران سرطاني شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

پرواانصاري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,64

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

5

مينوش مقيمي (اونکولوژيست)

قمرکياني

اثر بخشي ريلکسيشن بر کاهش تهوع ،استفراغ ودرد واضطراب ناشي از شمي درماني درزنان مبتلا به سرطان پستان شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

ثريا تيموري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,65

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

6

 

ابوالفضل حاتمي

اثربخشي مداخله گروهي با رويکرد وجودي بر افزايش کيفيت زندگي واميد بيماران ام اس

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

پرچين شاه محمدي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,66

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

7

 

افسانه صبحي

تأثير ورزش درماني در کاهش علائم اختلال بيش فعالي وکمبود توجه وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرزنجان

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

آزاده خلجي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,67

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود. 

8

           

ابوالفضل حاتمي

الهام فتحي

تأثير روش درماني سابکو درما بر افزايش عزت نفس وکاهش اضطراب دختران نوجوان خانواده هاي طلاق

کارشناسي ارشد روانشناسي باليني

معصومه شعوري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,68

بايستي كد اخلاق علوم پزشكي IRCTتوسط دانشجواخذ شود.

9

 

 

 

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در سومين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان مورخه 20/9/1396

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پايان نامه

رشته ومقطع تحصلي

دانشجو

رديف

محمدرضا بيگدلي

شهربانو عريان

بررسي اثر حفاظت نوروني سلول هاي اپتليالي شبكه كوروئيد موش هاي صحرايي نر تازه تولد يافته در مدل سكته مغزي و تحمل به ايسكمي ناشي از هيپراكسي

دكتري فيزيولوژي

معصومه اسلامي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,69

 

1

--

سينا ميرزااحمدي

بررسي فراواني نسبي اسپرم هاي داراي کروموزوم Yعبوري از ستون آلبومين با اسپرم هاي کروموزوم Xبه روش real time PCR

 

ارشد ژنتيک

فائزه غفوري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,70

 

2

--

گلناز اسعدي تهراني

بررسي ارتباط بين پليمورفيسم هاي G>Ars2275913ژن IL-17Aو T>C  rs763780

 IL-17F   در زنان مبتلا به سرطان سينه مراجعه کننده به بيمارستان شهيد فياض بخش تهران

 

ارشد ژنتيک

نرگس هاشمي مقدم

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,71

 

3

گلناز اسعدي تهراني

سينا ميرزااحمدي

بررسي ويژگي فنوتيپي –ژنوتيپي وابسته به مسير گيرنده استروژن ERو ويژگي مقاوم به دارويي ژن MRP9(ABCC12) در سلول هاي سرطاني بدست آمده از بيماران سرطان پستان

 

ارشد ژنتيک

مريم اسمعيلي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,72

 

4

گلناز اسعدي تهراني

سينا ميرزااحمدي

بررسي ويژگي فنوتيپي –ژنوتيپي وابسته به مسير PRو ويژگي مقاوم به دارويي ژن ABCC11در سلول هاي سرطاني بدست آمده از بيماران سرطان پستان

ارشد ژنتيک

مژگان محمديان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,73

 

5

ساناز مهمازي

علي رمضاني

مطالعه ميزان بيان IL-4و IL-2  در سلول هاي سفيد خوني افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس (MS)

ارشد ژنتيک

پويا کرمي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,74

 

6

علي رمضاني

ساناز مهمازي

مطالعه ميزان بيان IL-13و IFN gamma  در سلول هاي سفيد خوني افراد مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس (MS)

ارشد ژنتيک

حميد اشتري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,75

 

7

-

افسانه صبحي

رابطهسلامترواني،سبکدلبستگيوکيفيت عشقبانگرشبهروابطفرازناشوييدرزنانمتاهلشهرقزوين

ارشد روانشناسي

مهسا فرجي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,76

 

8

-

افسانه صبحي

مقايسه باورهاي فراشناختي، کنترل مهاري و تمايز يافتگي در بين زنان متقاضي طلاق و غير متقاضي طلاق شهر زنجان

ارشد روانشناسي

اکرم قرجه لو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,77

 

9

-

افسانه صبحي

مقايسه نظريه ذهن و مولفه هاي فراشناخت در بيماران مبتلا به اسکيزوفرني ، دو قطبي و افراد بهنجار شهر زنجان

ارشد روانشناسي

رويا غلام آزاد

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,78

 

10

-

افسانه صبحي

مقايسه هوش اخلاقي ، هوش معنوي و معناي زندگي در بيماران قلبي ، کليوي و افراد سالم

ارشد روانشناسي

فهيمه اصغري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,79

 

11

عاکفه افشار

افسانه صبحي

رابطه سلامت روان، سبک هاي دلبستگي و شيوه هاي فرزند پروري والدين با شدت بيماري آسم در کودکان شهر زنجان

 كارشناسي روانشناسي

سيد محمد اسلامي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,80

 

12

-

مسعود حجازي

مقايسه عملکرد حافظه فعال و بيش فعالي در دانش آموزان ابتدايي داراي اختلالات يادگيري و عادي شهرستان ماهنشان

ارشد روانشناسي

رقيه رحيمي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,81

 

13

-

افسانه صبحي

رابطه تيپ شخصيتي،  اضطراب رقابتي و انگيزش پيشرفت تحصيلي با کيفيت زندگي در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار

ارشد روانشناسي

نيلوفر ملکي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,82

 

14

-

مسعود حجازي

بررسي رابطه سرسختي رواني و جهت گيري مذهبي با انعطاف پذيري روانشناختي در نوجوانان زبان آموز

ارشد روانشناسي

نسيم اسكندري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,83

 

15

مهدي رهنما

رضا شاپوري

تهيه نانوپارتيکل PLGAحاوي آنتي ژن تيپ  Ia  کپسولي استرپتوکوکوس آگالاکتيه و ارزيابي حفاظت بخشي آن در مدل عفونت ريوي رت و نوزاد رت

ارشد ميكروبيولوژي

ستاره مسعوديان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,84

 

16

مهدي رهنما

رضا شاپوري

تهيه نانوپارتيکل PLGAحاوي آنتي ژن تيپ  IIکپسولي استرپتوکوکوس آگالاکتيه و ارزيابي حفاظت بخشي آن در مدل عفونت ريوي رت و نوزاد رت

ارشد ميكروبيولوژي

مارل حجاري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,85

 

17

مهدي رهنما

رضا شاپوري

تهيه نانوپارتيکل PLGAحاوي آنتي ژن تيپ  IIکپسولي استرپتوکوکوس آگالاکتيه و ارزيابي حفاظت بخشي آن در مدل واژينال رت و نوزاد رت

ارشد ميكروبيولوژي

آيدا حيدري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,86

 

18

مهدي رهنما

رضا شاپوري

تهيه نانوپارتيکل PLGAحاوي آنتي ژن تيپ  Ia  کپسولي استرپتوکوکوس آگالاکتيه و ارزيابي حفاظت بخشي آن در مدل واژينال رت و نوزاد رت

ارشد ميكروبيولوژي

فرانک ميرطالبي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,87

 

19

رسول شکري

رضا شاپوري

بررسي اثرات ضد ميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي رازک – پنيرک – پونه – برگ زيتون در درمان زخم هاي عفوني شده توسط استافيلوکوکوس اورئوس در موش

ارشد ميكروبيولوژي

فرنازمنوچهري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,88

 

20

مجتبي مهدي رکن آبادي

رضا شاپوري

مقايسه ي اثرات ضد ميکروبي و التيام بخشي عصاره هاي گل هميشه بهار – بو مادران – هواچوبه – روغن کرچک همراه سيلور سولفاديازين در درمان عفونت سوختگي سودوموناس آئروژينوزا واستافيلوکوکوس اورئوس در موش

ارشد ميكروبيولوژي

حميدرضا فقيه راد

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,89

 

21

 

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در چهارمين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

25/10/1396

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پايان نامه

رشته ومقطع تحصلي

دانشجو

رديف

محمد اشرف سمناني

نقي كمالي

1-       بررسي و مقايسه تاثير روش تدريس عملي و تدريس مجازي  CPRدر فراگيري مهارت كاركنان بيمارستان هاي آيت اله موسوي و وليعصر زنجان

ارشد مديريت آموزشي

فرشاد رستملو

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,90

1

مجيد يوسفي افراشته

مسعود حجازي

نقش ميانجي جو اخلاقي سازمان در رابطه بين آمواي سازمان و سازگاري شغلي در بين مديران مدارس شهر زنجان

ارشد روانشناسي

غدير جزء صيادي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,91

 

2

-

مسعود حجازي

رابطه هوش معنوي و خوش بيني با انعطاف پذيري در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ماه نشان

ارشد روانشناسي

ابوالفضل طالبي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,92

 

3

-

دکتر مسعود حجازي

رابطه ذهن آگاهي و اميد با انعطاف پذيري روان شناختي دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

ارشد روانشناسي

مقصود شيري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,93

 

4

عبدالرضا قريشي

ساناز مهمازي

2-       بررسي ميزان بيانژنهاي اينترلوکين 1 آلفا و اينترلوکين 1 بتا در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس در شهر زنجان

ارشد ژنتيک

رعنا مهري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,94

 

5

عبدالرضا قريشي

ساناز مهمازي

بررسي ميزان بيانژنTNFa  در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس در شهر زنجان

ارشد ژنتيک

الهام شکورزاده 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,95

 

6

مهدي رهنما

 

 

ساناز مهمازي

 بررسي ميزان بيان ميکرو RNA  هاي miR21,miR126,miR200bدر سرم خون بيماران مبتلا به سرطان سينه مراجعه کننده به مرکز درماني مهرانه زنجان

ارشد ژنتيک

اسما حقيقي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,96

 

7

مهدي رهنما

 

 

ساناز مهمازي

بررسي ميزان بيان ميکرو RNA  هاي miR210,miR200c,miR200aدر سرم خون بيماران مبتلا به سرطان سينه مراجعه کننده به مرکز درماني مهرانه زنجان 

 

ارشد ژنتيک

محمدرضا کريمي 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,97

 

8

مهدي رهنما

 

 

ساناز مهمازي

  بررسي ميزان بيان ميکرو RNA  هاي miR223,miR27a,miR20aدر سرم خون بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مرکز درماني مهرانه زنجان

 

ارشد ژنتيک

الهام ارجمند 

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,98

 

9

امير هوشنگ احساني

گلناز اسعدي تهراني 

بررسي  ارتباط بين تغييرات بيان Lnc RNA BANCR,، و جهش V600Eژن هدف B-RAF  تنظيم کننده ي مسير سيگنالي MAP Kinaseدر مبتلايان به ملانوما

 

ارشد ژنتيک

فاطمه زميني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,99

 

10

امير هوشنگ احساني

گلناز اسعدي تهراني 

  بررسي بيان lncRNA/CCAT1و ژن هدف mir33aدر مبتلايان به ملانوما

 

ارشد ژنتيک

نگار خسروشاهي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,100

                                    

11

امير هوشنگ احساني

گلناز اسعدي تهراني 

بررسي تغييرات بيان  LncRNA MHENCRو ژن هاي  هدف  PI3Kو  mir-425تنظيم کنندگان مسير سيگنالي AKT/PI3Kدر مبتلايان به سرطان ملانوما 

 

ارشد ژنتيک

فاطمه شاه محمدي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,101

 

12

 

 

ليست پروپوزال هاي مطرح شده در پنجمين جلسه کميته اخلاق  دانشگاه آزاد اسلامي زنجان

30/11/1396

استاد مشاور

استاد راهنما

موضوع پايان نامه

رشته و مقطع تحصيلي

دانشجو

رديف

-

افسانه صبحي

رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با انگيزش شغلي پرستاران بيمارستان ولي عصر زنجان

ارشد روان شناسي

مهسا بهراميان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,102

 

1

-

الهام فتحي

نقش ميانجي طرحواره هاي ناسازگار اوليه در رابطه بين تجربه آزار کودکي و بخشودگي در بين دانشجويان دانشگاه هاي تهران

ارشد روان شناسي

مهدي يارمحمدي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,103

 

2

-

افسانه صبحي

مقايسه استرس ادراک شده و راه هاي مقابله با استرس وسخت رويي در کارکنان راديولوژي و کارکنان اتاق عمل بيمارستان ايت االه موسوي زنجان

ارشد روان شناسي

فرشته کرمي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,104

 

3

دکتر مجيد يوسفي افراشته

 مسعود حجازي

نقش ميانجي قلدري در رابطه با سازگاري اجتماعي،هيجاني و تحصيلي با استرس ادراک شده در دانش آموزان

ارشد روان شناسي

مهدي فتحي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,105

 

4

-

 مسعود حجازي

رابطه هوش هيجاني و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با انعطاف پذيري روان شناختي

ارشد روان شناسي

داود ملک پوران

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,106

 

5

-

 يوسف بيانلو

اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت رواني،عزت نفس،و سازگاري اجتماعي کودکان کار شهر زنجان

ارشد روان شناسي

حسين شير محمدي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,107

 

6

-

 غلامحسين انتصار فومني

بررسي اثربخشي آموزش مديت استرس براضطراب ،استرس و افسردگي زنان متاهل شهر ميانه

ارشد روان شناسي

مريم سيدي بهنامي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,108

 

7

 مجيد يوسفي افراشته

 مسعود حجازي

نقش سرسختي رواني در رابطه بين راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با سازگاري و استرس شغلي پرستاران

ارشد روان شناسي

عزيزه کراني

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,109

 

8

-

 مسعود حجازي

رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي اسنادي با انعطاف پذيري روانشناختي دانش آموزان

ارشد روان شناسي

رباب نظري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,110

 

9

-

مسعود حجازي

رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي دلبستگي با انعطاف پذيري روانشناختي در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ماهنشان

ارشد روانشناسي

محمد وفا

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,111

 

10

 مجيد يوسفي افراشته

مسعود حجازي

نقش ميانجي سرسختي روان شناختي در رابطه تعيين جهت گيري زندگي خوش بينانه و بدبينانه و تعارض کار-خانواده در کارکنان فرماندهي انتظامي شهرستان زنجان

ارشد روانشناسي

سميه توسليان

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,112

 

11

-

افسانه صبحي

رابطه سبک عشق ورزي،سبک هويت من و تمايز يافتگي با تمايل به روابط فرازناشويي

ارشد روان شناسي

معصومه احمدي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,113

 

12

-

 قمر کياني

رابطه بين پيشرفت تحصيلي،هوش هيجاني و خلاقيت شغلي با توانايي کارآفريني در دانشجويان

ارشد روان شناسي

سلمان اکبري

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,114

 

5

مسعود اسدي

 مسعود حجازي

بررسي نقش واسطه اي ترس از موفقيت در رابطه بين تماميت خواهي و ترس از ارزيابي منفي با نشانگان وانمود گرايي

ارشد روان شناسي

زهرا پارسي نژاد

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,115

 

9

--

ذكرا... مروتي

بررسي پيش آيندهاسبك هاي دلبستگي و همدلي عاطفي و پس آيندهاي رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي مهم رضايت زناشويي در زنان متاهل دانشگاه پيام نور ميانه

ارشد روان شناسي

مريم كريمي

كد اخلاق:  IR.IAU.Z.REC.1396,116

 

15