.::. کمیته اخلاق .::.

دريافت فرم ها

فرم ها

تاریخ: 1399/02/03 - 02:38


فرم تاییدیه پژوهش

چک لیست ملاحظات اخلاقی برای سوژه حیوانی

چک لیست ملاحظات اخلاقی برای سوژه انسانی

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم پروپوزال

فرم درخواست کد اخلاق