.::. کمیته اخلاق .::.

كميته اخلاق

كميته اخلاق

تاریخ: 1399/01/30 - 02:58


معرفی کمیته اخلاق در پژوهش های پزشكي
 
به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، کمیته های اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي کشور تشکیل می گردد. در دانشگاه آزاد اسلامي زنجان کمیته اخلاق در پژوهش در زمستان 1395   مصوب شد و از سال 1396 بصورت رسمی و بر طبق دستوالعمل سازمان مركزي شکل گرفته و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد