.::. روابط عمومی .::.

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان : علی اکبر شیوخی