.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

برنامه درسی و حضور گروه مامایی نیمسال اول 1400

برنامه آموزشی گروه مامایی

تاریخ: 1400/07/08 - 22:24


برنامه درسی  و حضور گروه مامایی نیمسال اول 1400

برنامه آموزشی گروه مامایی

 

برنامه حضور اساتید گروه مامایی

ایام هفته

 استاد خانم دکتر شاکری نژاد

استاد خانم

دکتر یگانه

استاد خانم احمدی

استاد خانم آرامی

استاد خانم مرادخانی

استاد خانم دهقانپور

 
 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

16-12

16-12

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

16-12

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

15-11

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 15-11

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه

 

 

 

13-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه