.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان

دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان "روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان " نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران (18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد

تاریخ: 1399/07/17 - 02:50


روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان

دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان "روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان " نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران  (18لغایت24 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد

روزشمار  هفته سلامت روان (18 تا 24 مهر) به شرح زیر می باشد

»هفته سلامت روان« شعار سازمان جهانی بهداشت

 سلامت روان برای همه:***: Mental health for All 

سرمایه گذاری بیشتر-دسترسی بیشتر*** Greater Access-Investment Greater 

برای همه، همه جا*** Every one, Every where 

روزشمار هفته سلامت روان

جمعه 18 مهر _ نقش زیرساخت ­های سلامت روان در شرایط کرونا و پساکرونا

شنبه 19 مهر _ متخصصین متعهد، مدافعین سلامت

یکشنبه 20 مهر _ سیاستگذاران آگاه، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت روان

دوشنبه 21 مهر _ نقش نظام مراقبت­های بهداشت اولیه در دسترسی به خدمات سلامت روان

سه شنبه 22 مهر _ مشارکت سازمان­های مردم نهاد، در ارتقاء سلامت روان جامعه

چهار شنبه 23 مهر _ نقش رسانه در تبیین وضعیت سلامت روان و انگ زدایی

پنج­شنبه 24 مهر _ بیمه­ی مؤثر، دسترسی بیشتر به خدمات سلامت روان