.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

مشاوره خوابگاهها

برنامه ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاههای دانشجویی مرکز مشاوره و روانشناختی امین

تاریخ: 1400/02/16 - 00:48


مشاوره خوابگاهها

مرکز مشاوره و روانشناختی امین اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاههای دانشجویی می نماید. مشاوران در سطح خوابگاه‌های دانشجویی مشغول به فعالیت هستند. هدف مشاورۀ خوابگاه ارتقای سطح بهداشت روان، در بین دانشجویان خوابگاهی، حضور به موقع در موارد بحرانی، شناسایی افراد آسیب‌دیده، درمان به موقع و پیشگیری از افت تحصیلی و جلوگیری از مشروطی است.دانشجویانی که نمی توانند به مرکز مشاوره مراجعه کنند می توانند از خدمات مشاورینی که در خوابگاهها حضور دارند، استفاده نمایند.