.::. حوزه معاونت علوم پزشکی .::.

برگزاری کارگاه مجازی مرکز مشاوره و روانشناسی

مشاوره قبل از ازدواج و درمان وسواس با رویکرد ACT /CBT طرحواره درمانی و سواد مالی

تاریخ: 1399/05/27 - 04:26


برگزاری کارگاه مجازی مرکز مشاوره و روانشناسی

Inline image

 

 

 

 

 

 

Inline image

 

Inline image

 

 

 

 

Inline image