.::. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین .::.

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

از 7 دسامبر سال 1987 مجمع عمومی سازمان ملل روز (5 تیرماه) را روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است. شعار سال 2020،"«دانش بهتر مراقبت بهتر دانش بهتر برای مراقبت و پیشگیری بهتر » " نام گذاری شده است.

تاریخ: 1399/04/05 - 01:23


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

از 7 دسامبر سال 1987 مجمع عمومی سازمان ملل روز 5 تیرماه را روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است. شعار سال 2020، دانش بهتر مراقبت بهتر *  دانش بهتر برای مراقبت و پیشگیری بهتر  * نام گذاری شده است.