.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

بازدید دانشجویان برق از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه

بازدید دانشجویان برق از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه

تاریخ: 1395/03/08 - 14:06


بازدید دانشجویان برق از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه

در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان رشته برق با صنایع برق استان و ارتباط دانشگاه با صنعت ، دانشجویان برق دانشگاه آزاد اسلامی بازدیدی را از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه بعمل آوردند.